010 206 50 66
KONTAKT

På Industrisanering i Sverige AB är vi glada att kunna meddela att vårt systerföretag UAMS AB har erhållit utmärkelsen Rekommenderat Företag för tredje året i rad. Denna utmärkelse reflekterar deras engagemang för att leverera högkvalitativa saneringstjänster och deras förmåga att kontinuerligt uppnå kundnöjdhet.

Reco rekommenderat företag för tredje året i rad

Högkvalitativa tjänster inom sanering

UAMS AB har etablerat sig som en pålitlig partner inom saneringsbranschen med sina expertkunskaper inom mögelsanering, asbestsanering och sanering av hussvamp. Genom att erbjuda effektiva och tillförlitliga lösningar har de skapat ett starkt rykte och återkommande kundnöjdhet. Att de nu för tredje året i rad har blivit utnämnda till Rekommenderat Företag är ett tydligt tecken på deras höga standard och dedikation.

Mögelsanering: Kritisk för industrimiljöer

Mögel kan vara en allvarlig hälsorisk och orsaka betydande skador på byggnader, särskilt i industriella miljöer där fukt kan vara ett vanligt problem. Våra företag är experter på att identifiera och avlägsna mögel på ett säkert och effektivt sätt. Genom att använda den senaste tekniken säkerställer de att mögelproblemen åtgärdas vid källan, vilket är avgörande för att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Asbestsanering: Expertis och säkerhet

Asbesthantering kräver högspecialiserad kompetens och strikt efterlevnad av säkerhetsföreskrifter. UAMS AB är certifierade för asbestsanering och deras team följer noggrant alla nödvändiga säkerhetsrutiner. Deras erfarenhet och kunskap inom detta område gör dem till en betrodd aktör för säker och effektiv asbestsanering, vilket är särskilt viktigt i industriella sammanhang där risken för exponering kan vara hög.

Sanering av hussvamp: Skyddar byggnader

Hussvamp kan orsaka omfattande strukturella skador på byggnader om den inte åtgärdas snabbt och effektivt. UAMS AB har den expertis som krävs för att identifiera och eliminera hussvamp samt utföra nödvändiga reparationer för att återställa byggnadens integritet. Deras tjänster bidrar till att skydda och bevara industribyggnader, vilket är avgörande för långsiktig hållbarhet och säkerhet.

Kompetens inom industriell sanering

UAMS AB:s breda erfarenhet och djupa kunskap inom sanering gör dem till en ideal partner för industriella saneringsprojekt. De förstår de unika utmaningar som industriella miljöer kan innebära och är utrustade med de verktyg och tekniker som krävs för att hantera dessa effektivt. Deras förmåga att snabbt reagera på saneringsbehov och deras noggranna arbete gör dem till en ovärderlig resurs för industrin.

Framtiden för UAMS AB

UAMS AB:s framgångar och deras åtagande att leverera högkvalitativa tjänster inom sanering gör dem till en ledande aktör på marknaden och samma kompetens återfinns hos Industrisanering i Sverige. Dock med specialinriktning mot just industrin. Båda företaget fortsätter att utveckla och förbättra sina metoder för att säkerställa att de alltid erbjuder de bästa lösningarna för sina kunder.

För mer information om UAMS AB och deras omfattande saneringstjänster, besök deras hemsida eller kontakta dem direkt för en konsultation. Kontakta oss för att hantera dina industriella saneringsbehov redan idag så får du själv uppleva den samlade expertisen hos våra företag.

ID06 Status Control är en ny app designad för att ge privatpersoner möjligheten att enkelt verifiera hantverkares kvalifikationer och utbildningar. Genom att skanna ID06-kortet hos hantverkaren med en smartphone, kan användare omedelbart få tillgång till information om vilka utbildningar och behörigheter personen innehar. Appen erbjuder även en funktion där man kan söka på ett företags organisationsnummer för att i förväg kontrollera om dess anställda besitter ID06-kort.

ID06 app

Renoveringar eller ombyggnationer i hemmet representerar ofta en stor ekonomisk satsning. Det är därmed av stort värde att kunna försäkra sig om att de hantverkare som arbetar med projekt som kräver specifik kompetens, såsom våtrumsarbeten eller elinstallationer, faktiskt har den nödvändiga utbildningen.

Utvecklarna av appen betonar att detta verktyg för första gången möjliggör för privatpersoner att själva kontrollera hantverkares kompetenser. Detta ses som ett viktigt steg för att främja anlitandet av kvalificerade yrkesmän och för att hålla oseriösa aktörer borta från marknaden. Det är dock viktigt att notera att appens funktioner endast är tillgängliga för hantverkare som är anslutna till ID06-systemet.

ID06 Status Control är kostnadsfri och tillgänglig för nedladdning på både iPhone och Android-enheter.

Läs mer om appen här

Asbest, en gång i tiden hyllad för sina isolerande och brandhämmande egenskaper, är idag känt för att vara en allvarlig hälsorisk. Trots att användningen av asbest är förbjuden i nya byggprojekt sedan slutet av 1900-talet, finns det fortfarande i många äldre byggnader. Därför är korrekt hantering och sanering av asbest av yttersta vikt för att skydda både arbetstagare och allmänhetens hälsa. Enligt Arbetsmiljöverket finns det strikta regler och riktlinjer som måste följas när asbest ska hanteras eller saneras.

Ingenjör undersöker rör som kan innehålla asbest

Ansvarsfördelning

Ansvar vid asbesthantering är tydligt definierat. Huvudansvaret ligger på arbetsgivaren, som måste säkerställa att arbetet med asbest sker på ett säkert sätt och i enlighet med alla lagar och regler. Arbetsgivaren ska också se till att de anställda får adekvat utbildning och personlig skyddsutrustning.

Dessa roller ska finnas på plats:

Riskbedömning

Innan något arbete påbörjas där asbestmisstanke finns, krävs en noggrann riskbedömning. Detta innebär att identifiera var asbest kan finnas, vilken typ av asbest det handlar om, samt att bedöma potentiella risker för arbetstagarna. På så sätt kan lämpliga åtgärder vidtas för att minimera riskerna.

Utbildning och kunskap

Kunskap och utbildning är nyckeln till säker asbesthantering. Alla som arbetar med asbest måste genomgå en särskild utbildning som täcker korrekt hantering, säkerhetsförfaranden och användning av personlig skyddsutrustning. Denna utbildning ska regelbundet uppdateras för att säkerställa att all personal är medveten om de senaste säkerhetsstandarderna och förfarandena. Ta gärna kontakt med oss för att få reda på mer om asbestsanering i Stockholm, Uppsala och Västerås med omnejd.

Användning av personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning (PPE) är obligatorisk vid hantering av asbest. Detta inkluderar andningsskydd, skyddsoveraller och handskar. Utrustningen ska vara godkänd och anpassad för just asbestsanering för att erbjuda maximalt skydd.

Avfallshantering

Asbestavfall måste hanteras på ett säkert sätt för att undvika kontaminering av miljön. Detta inkluderar korrekt förslutning och märkning av asbesthaltigt material samt transport och bortskaffande enligt gällande föreskrifter. Det är viktigt att endast behöriga och certifierade avfallshanteringstjänster används för detta ändamål.

Kontinuerlig övervakning

Under hela saneringsprocessen är det viktigt med kontinuerlig övervakning av arbetsplatsen för att säkerställa att inga asbestfibrer sprids i luften. Detta skyddar inte bara de som arbetar direkt med asbestsaneringen utan även andra som befinner sig i närheten.

Asbesthantering och sanering är omgärdade av strikta regler av goda skäl. Det är avgörande att alla steg i processen överensstämmer med gällande lagar och regler för att skydda både människors hälsa och miljön. För ytterligare information och detaljerade riktlinjer, rekommenderas besök på Arbetsmiljöverkets officiella hemsida eller att direktkontakt tas med relevanta myndigheter. Genom att följa dessa riktlinjer kan vi säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för alla inblandade.

När det kommer till industriell rengöring och sanering, framstår torrsugningstekniken som en allt mer populär metod, både för företag och privatpersoner. Denna metod erbjuder en rad fördelar jämfört med traditionella rengöringsmetoder, vilket gör den till ett attraktivt val för ett brett spektrum av projekt. Från att minimera störningar på arbetsplatsen till att erbjuda en hög grad av flexibilitet, torrsugning har visat sig vara både effektiv och kostnadseffektiv. I detta ljus ska vi utforska de topp 5 anledningarna att välja torrsugning för ditt nästa projekt, och varför denna metod blir allt mer föredragen inom industrisanering.

Minimerar driftstörningar

Mindre intrång i den dagliga verksamheten

En av de mest uppskattade fördelarna med torrsugning är dess förmåga att minimera störningar i den dagliga verksamheten. Till skillnad från våtrengöring, som ofta kräver avstängning av områden eller maskiner, kan torrsugning utföras utan att störa den pågående produktionen. Detta innebär att företag kan fortsätta sin verksamhet under renoveringsprocessen, vilket sparar både tid och pengar.

Erbjuder en högre grad av flexibilitet

Anpassningsbar till olika situationer

Torrsugningstekniken är anmärkningsvärt flexibel och kan anpassas till en rad olika situationer och miljöer. Det gör det möjligt att effektivt sanera allt från svåråtkomliga utrymmen till stora industriområden. Oavsett om det gäller borttagning av farliga ämnen som asbest eller PCB, eller rengöring av produktionsutrustning, kan torrsugning hantera uppgiften med lätthet.

Förbättrad arbetsmiljö och säkerhet

Minskar risker för personalen

Torrsugning bidrar till en betydligt förbättrad arbetsmiljö och säkerhet. Genom att undvika användning av vatten och kemikalier minskas risken för halkolyckor och exponering för skadliga ämnen. Dessutom fångar torrsugningstekniken upp och innesluter damm och partiklar effektivt, vilket minskar luftburna föroreningar och förbättrar luftkvaliteten för alla som arbetar i närheten.

Kostnadseffektivitet

Sparar pengar över tid

Trots de initiala investeringskostnaderna för utrustning och utbildning, visar det sig ofta att torrsugning är en mer kostnadseffektiv lösning på lång sikt. Genom att minimera driftsstopp, förbättra effektiviteten och förlänga livslängden på utrustning och anläggningar, kan företag spara betydande summor pengar.

Miljövänlig metod

Mindre miljöpåverkan

I en tid där miljömedvetenheten ökar, erbjuder torrsugning en mer miljövänlig rengöringsmetod. Genom att avstå från användning av vatten och kemikalier minskar metoden sitt ekologiska fotavtryck. Dessutom säkerställer effektiv avfallshantering att skadliga ämnen inte släpps ut i miljön.

Torrsugningstekniken revolutionerar sättet vi tänker på industriell rengöring och sanering. Med dess förmåga att minimera driftstörningar, erbjuda flexibilitet, förbättra arbetsmiljön, spara pengar och skydda miljön, är det lätt att se varför denna metod blir allt mer föredragen. Oavsett om ditt företag står inför en utmaning med sanering av farliga ämnen eller behöver en effektiv lösning för regelbunden rengöring, är torrsugning ett utmärkt val.

Du kanske också är intresserad av:

Att välja rätt metod för ditt saneringsprojekt är avgörande för att uppnå optimala resultat och effektivitet. Torrsugning erbjuder flera fördelar, från minskad störning på arbetsplatsen till effektiv hantering av olika material. Vi på Industrisanering i Sverige AB förstår vikten av att hitta den lösning som bäst passar dina behov. Om du har frågor eller vill ha en kostnadsfri offert för ditt projekt, tveka inte att kontakta oss. Vårt team av erfarna proffs är här för att ge dig den support och vägledning du behöver för att säkerställa ditt projekts framgång.

Att förhindra spridningen av eld i händelse av en brand är brandtätning 2024 av avgörande betydelse för att rädda liv och minimera materiell skada. Trots att brandklassade väggar kan tyckas tillförlitliga, kan bristen på brandtätning vid dörrar och genomföringar vara en svag punkt som tillåter elden att spridas okontrollerat. För att säkerställa ett komplett brandskydd är det nödvändigt med professionellt utförd brandtätning. Industrisanering i Sverige AB, med sin omfattande erfarenhet inom området, kan hantera alla aspekter av brandtätning och säkerställa att alla gällande regler och föreskrifter efterlevs i Stockholmsregionen, Mälardalen och Uppsala. Kontakta oss idag för att förbättra brandsäkerheten i din byggnad.

Vad är Brandtätning?

I moderna byggnader kan rök och lättantändliga gaser snabbt sprida sig genom hålrum ovanför innertak, kabelstråk och ventilationsschakt, även om det finns branddörrar och brandcellsgränser. En komplett brandskyddslösning kräver effektiv brandtätning. Brandtätning innebär att svaga punkter såsom kabel- och rörgenomföringar tätas för att begränsa spridningen av eld, vilket ger viktig tid för evakuering och släckning vid en brand. Brandskyddstätning är en form av passivt brandskydd som spelar en avgörande roll för att minska risken för skador och förluster vid en brand.

Olika typer av brandtätningsmaterial

Valet av brandtätningsmaterial beror på vilken typ av genomföringar som behöver tätas. Vanliga material och metoder inkluderar:

Följande Regler och Föreskrifter för Brandtätning

Enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS och Boverkets byggregler (BBR) måste byggnader vara utformade och konstruerade för att begränsa spridningen av brand och rök inom byggnaden. Kraven för brandtätning och brandskydd specificeras i dessa föreskrifter, vilket inkluderar krav på brandskydd inom brandceller och mellan brandceller. Det är fastighetsägarens eller verksamhetsinnehavarens ansvar att se till att brandtätningar och andra brandskyddsåtgärder är korrekt utförda och upprätthålls. Industrisanering i Sverige AB rekommenderar regelbundna kontroller av brandtätningar för att säkerställa att brandskyddet är i gott skick och att eventuella brister åtgärdas omedelbart.

Säkra din byggnad med professionell brandtätning från Industrisanering i Sverige AB

Ett effektivt brandskyddssystem, inklusive brandlarm, brandtätning, brandgasventilation och släckutrustning, är avgörande för att minimera skador och skydda liv vid en brand. Kontakta oss för att få professionell och pålitlig brandtätningstjänst. Med många års erfarenhet inom branschen och med de rätta befogenheterna kan vi hjälpa till att förbättra brandsäkerheten i din byggnad och ge dig den trygghet du förtjänar.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön är avgörande för att säkerställa en sund och säker arbetsmiljö. Genom att fastställa specifika gränsvärden och åtgärdsåtgärder hjälper dessa föreskrifter till att minimera riskerna för luftvägsskador och förbättra arbetstagarnas välmående. Arbetsgivare bör vara medvetna om och följa dessa föreskrifter för att säkerställa att deras arbetsmiljö är i linje med bästa praxis och lagkrav.

Ny dokumentation har publicerats och som kommer träda i kraft fr.o.m. 1 januari 2025. Om du vill läsa den i PDF-format, klicka här.

För att läsa om de nya gränsvärderna och råden på webben, besök Arbetsmiljöverkets webbplats på följande länk: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/beslutade-foreskrifter-som-trader-i-kraft-2025/afs-202314/?o=n

Läs mer om kvalitestsarbete hos Industrisanering i Sverige AB.

Fenomenet mögeltillväxt utgör en utmaning som flera fastighetsägare i Västerås kan ställas inför, särskilt med hänsyn till det fuktiga klimatet och de kalla vintermånaderna. Mögel inte bara påverkar inomhusluftens kvalitet negativt, utan kan även ha skadliga effekter på hälsan och fastighetens värde. Denna artikel syftar till att utforska de mest effektiva strategierna och råden från experter när det gäller mögelsanering i Västerås.

Utvärdera omfattningen av mögelproblemet

Innan du går vidare med mögelsaneringen är det av yttersta vikt att förstå omfattningen av problemet. Följande steg är till hjälp:

 1. Visuell Granskning: Börja med en noggrann visuell granskning av din fastighet. Sök efter tydliga tecken på mögeltillväxt, speciellt i områden med hög fuktighet såsom badrum, källare och kök.
 2. Luktidentifiering: Försök att spåra var mögellukten är mest intensiv för att kunna fokusera på det område där problemet är mest påtagligt.
 3. Professionell Inspektion: Om det behövs, överväg att ta hjälp av en erfaren mögelinspektör. De har den kunskap och de verktyg som krävs för att bedöma omfattningen av mögelproblemet.

Sanering av möglet

När du har en tydlig bild av mögelproblemet är det dags att inleda saneringsprocessen. Här är de grundläggande stegen:

 1. Isolering av det smittade området: För att förhindra spridning av mögelsporer, isolera det drabbade området från resten av fastigheten med hjälp av plast och tejp.
 2. Avlägsnande: Ta bort och kassera alla föremål som har drabbats av mögel, inklusive byggmaterial, textilier och möbler som inte går att rengöra.
 3. Rengöring: Rengör samtliga ytor noggrant med en lämplig mögelrengöringsprodukt. Följ tillverkarens anvisningar noggrant.

Förebyggande åtgärder

För att hindra upprepning av mögelproblemet är det av yttersta vikt att vidta förebyggande åtgärder:

 1. Ventilation: Se till att fastigheten har en tillräcklig ventilation för att minska ackumuleringen av fukt.
 2. Fuktåtgärder: Åtgärda eventuella fuktproblem, exempelvis läckande rör eller takläckor, för att förhindra framtida mögeltillväxt.
 3. Regelbundna Inspektioner: Genomför rutinmässiga inspektioner för att upptäcka eventuella potentiella problem i ett tidigt skede.

Anlita saneringsexperter

Mögelsanering kan vara en krävande process, särskilt om problemet är omfattande. Att ta hjälp av professionell expertis från ett företag som specialiserar sig på mögelsanering kan vara en viktig investering för att säkerställa att problemet behandlas korrekt och framgångsrikt.

Sammanfattningsvis är mögelsanering i Västerås en betydande uppgift som bör tas på största allvar. Genom att följa expertråden och metoderna som beskrivs ovan kan du återställa din fastighet till en hälsosam och säker miljö. Om problemet är omfattande, tveka inte att söka hjälp från erfarna mögelexperter för att uppnå bästa resultat.

Mer läsning

Sanering på industriell nivå är en viktig process som kräver professionell hjälp för att hantera farliga ämnen och avfall. Det finns många företag som erbjuder saneringstjänster, men det är inte alltid lätt att veta hur man väljer rätt. I den här artikeln kommer vi att titta på några faktorer som kan hjälpa dig att hitta den perfekta saneringstjänsten för dina specifika industriella behov.

Saneringstjänster på industriell nivå: Hur väljer du rätt?

Att välja rätt saneringstjänst på industriell nivå kan vara en utmaning, eftersom det finns många faktorer som måste beaktas. För det första bör du kontrollera företagets erfarenhet och kompetens. Det är viktigt att se över företagets historia, tidigare projekt och kundrecensioner för att bedöma om de kan leverera de tjänster som du behöver.

Förutom erfarenhet och kompetens bör du också ta hänsyn till företagets miljö- och kvalitetspolicy. Detta inkluderar frågor som hur de hanterar farligt avfall, vilken typ av utrustning de använder och hur de utbildar sin personal. En ansvarsfull saneringstjänst bör ha en tydlig policy och följa alla relevanta lagar och regler.

Slutligen, tänk på kostnaden. Saneringstjänster på industriell nivå kan vara dyra, så var noga med att jämföra priser och välja ett företag som erbjuder konkurrenskraftiga priser utan att tumma på kvaliteten.

Hitta den perfekta saneringstjänsten för dina specifika industriella behov

När du har beaktat alla faktorer som nämns ovan kan du börja söka efter en saneringstjänst som passar dina specifika industriella behov. Det är viktigt att välja ett företag som har erfarenhet och kompetens att hantera den typ av sanering som du behöver. Detta kan inkludera allt från rengöring av kemiska spill till hantering av farligt avfall.

Du bör också tänka på företagets flexibilitet och förmåga att anpassa sig till dina behov. Var noga med att diskutera dina krav och önskemål med saneringstjänstens representanter för att säkerställa att de kan leverera de tjänster du behöver på det sätt som passar dina krav och budget.

Slutligen, var inte rädd för att be om referenser och kundrecensioner. Detta kan ge dig en bra uppfattning om företagets kompetens och kundtjänst, vilket kan göra det lättare för dig att fatta ett välgrundat beslut när du väljer din saneringstjänst på industriell nivå.

Att välja rätt saneringstjänst på industriell nivå kan vara en utmaning, men det är viktigt att göra rätt val för att säkerställa att du får de tjänster du behöver på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Genom att beakta faktorer som erfarenhet, kompetens, miljö- och säkerhetspolicy och kostnad kan du hitta den perfekta saneringstjänsten för dina specifika industriella behov. Glöm inte att fråga om referenser och kundrecensioner för att göra ett välgrundat beslut.

Primärt ligger ansvaret för att genomföra undersökning och sanering av förorenade områden hos den individ eller verksamhet som är ansvarig för föroreningen. Det är den som har orsakat föroreningen som normalt ska bekosta och genomföra de nödvändiga utrednings- och saneringsåtgärderna. Det inkluderar också situationer där en verksamhet övertar en annan verksamhet som tidigare har bidragit till föroreningen.

Fastighetsägares ansvar

Det finns dock fall där en fastighetsägare kan bli ansvarig för utredning och sanering av föroreningar. Detta kan inträffa om:

 1. Fastighetsägaren förvärvade en förorenad fastighet efter den 31 december 1998 genom köp, byte eller gåva och ingen annan ansvarig förorenare kan identifieras.
 2. Fastighetsägaren utför grävarbeten eller andra åtgärder som kan sprida föroreningar.

I vissa situationer kan en fastighetsägare även bli skyldig att ersätta kostnader för ökningen av fastighetens värde om någon annan genomför saneringsåtgärder. Dessutom kan fastighetsägaren ibland krävas att betala för utredningar som utförs av andra på fastigheten.

Regler om ansvar

Det är viktigt att notera att reglerna om ansvar i dessa sammanhang är komplexa och beror på många faktorer. Normalt sett är det den som orsakar föroreningen, den så kallade förorenaren, som har huvudansvaret för att utföra utredningar och saneringar. Men det finns situationer där den som förvärvar en fastighet kan ta över förorenarens ansvar. Om en fastighet förvärvades efter den 31 december 1998, och det inte går att identifiera någon tidigare förorenare, och fastighetsägaren hade kännedom eller borde ha haft kännedom om föroreningen vid förvärvet, kan ansvaret för utredning och sanering överföras till fastighetsägaren.

Läs mer på EBH-portalen

Skyldigheter för förorenade områden

För förorenare eller fastighetsägare gäller flera skyldigheter:

Det är viktigt att notera att ansvar och skyldigheter varierar beroende på olika omständigheter och att det är klokt att rådfråga myndigheter och vägledningsmaterial för att få fullständig information om specifika situationer.

Finansiering och bidrag

Utredningar och saneringsåtgärder kan i vissa fall bekostas av staten via Naturvårdsverket, särskilt för prioriterade objekt med allvarlig föroreningsproblematik där ingen ansvarig enligt miljöbalken kan identifieras. I dessa projekt är Länsstyrelsens roll att förmedla bidrag till huvudmän (oftast kommuner), bevaka användningen av bidragen, ge råd och vägledning samt rapportera resultat till Naturvårdsverket.

Statliga bidrag kan även användas för efterbehandling av områden med mindre allvarlig föroreningsproblematik när det finns behov av att bygga bostäder. Det finns dock specifika krav och förutsättningar som måste vara uppfyllda för att sådana projekt ska kunna få stöd.

Ibland kan projekt finansieras av både statliga bidrag och andra finansiärer, och Naturvårdsverket prioriterar ansökningar baserat på en nationell plan för bidragsfördelning samt fastställer villkor för användningen av de statliga bidragen.

Oavsett om åtgärden drivs genom tillsyn eller statliga bidrag är det viktigt att följa Naturvårdsverkets vägledning och riktlinjer för hantering av bidrag för efterbehandling och utredning av förorenade områden.

Läs vidare på Naturvårdsverkets webbplats

Fukt- och mögelskador är en betydande utmaning för företag och industrier när oväder närmar sig. Dessa skador kan inte bara påverka fastighetens struktur och estetik, utan även orsaka hälsoproblem för de som vistas i byggnaden. Att vidta effektiva förebyggande åtgärder är avgörande för att minimera risken för skador och kostsamma reparationer. I den här artikeln kommer vi att undersöka olika strategier som företag och industrier kan använda sig av för att skydda sina fastigheter från fukt- och mögelskador före ett oväder.

1. Regelmässig inspektion och underhåll

En grundläggande åtgärd för att förebygga fukt- och mögelskador är att genomföra regelbundna inspektioner av fastigheten. Detta inkluderar att undersöka tak, fönster, dörrar, väggar och andra potentiella källor för vattenintrång. Genom att identifiera och åtgärda eventuella problem i förväg kan man förhindra att små problem utvecklas till större skador.

2. Förbättrad dränering och avrinningssystem

Ett effektivt dräneringssystem är avgörande för att hantera överskottsvatten från oväder. Genom att se till att takrännor är rena och att avrinningssystem är fungerande kan företag och industrier undvika att vatten samlas och tränger in i byggnaden. Utöver detta kan installation av dagvattendammar och dräneringskanaler bidra till att leda bort överskottsvatten på ett säkert sätt.

3. Täta och isolera

En viktig aspekt av förebyggande åtgärder är att säkerställa att byggnadens yttre ytor är täta och isolerade. Genom att använda sig av kvalitetsmaterial och rätt tekniker för tätning och isolering kan man minska risken för fuktintrång. Detta inkluderar att försegla fönstren ordentligt, täta eventuella sprickor eller fogar och isolera tak och väggar för att förhindra kondensbildning.

4. Invester i kvalitetsmaterial och konstruktion

Valet av material och konstruktionsmetoder spelar en viktig roll i att förebygga fukt- och mögelskador. Att investera i högkvalitativa och väderbeständiga material kan bidra till att öka fastighetens motståndskraft mot oväder. Dessutom bör konstruktionen överväga aspekter som vindbelastning och vattenavledning för att minimera risken för skador.

5. Skapa en krisplan

För att vara förberedd inför oväder är det viktigt att ha en tydlig krisplan på plats. Denna plan bör inkludera åtgärder för att säkra fastigheten, evakuera personal om det behövs och snabbt hantera eventuella skador som inträffar under eller efter ovädret. Genom att ha en väldefinierad krisplan kan företag agera snabbt och effektivt för att minimera skador och säkerställa säkerheten för alla involverade.

Läs broschyren ”Klimatsäkra din fastighet” från Fastighetsägarna

Kontakta oss för mer information

Fukt- och mögelskador utgör en allvarlig risk för företagsfastigheter inför oväder. Genom att vidta proaktiva åtgärder som regelbunden inspektion, förbättrad dränering, tätning och isolering av byggnaden, investering i kvalitetsmaterial och utarbetande av en krisplan kan företag och industrier minimera risken för skador och förluster. Att integrera dessa åtgärder som en del av fastighetsförvaltningen kan hjälpa till att skydda både fastighetens värde och de som använder den.

crossmenu