010 206 50 66
KONTAKT

Radon är en naturligt förekommande gas som produceras genom sönderfall av radioaktiva grundämnen, såsom uran, som finns i jord, sten och vatten. När dessa element går sönder frigör de radongas, som kan sippra in i bostäder och byggnader genom sprickor i grund, golv eller väggar.

Radon är en luktfri, smaklös gas som kan leta sig in i hem och byggnader. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den farlig för hälsan. Det beräknas att ca 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av för hög radonhalt i bostaden. Att välja rätt radonsaneringsföretag är avgörande för att säkerställa säkerheten för ditt hem och familj.

Läs mer om vilka hälsoeffekter Radon kan ha hos Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/radon/halsoeffekter-av-radon/

Kommunen har tillsynsansvar enligt Miljöbalken, så det kan hända att kommunen ber dig undersöka om det finns Radon.

Läs mer i miljöbalken här:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/

Expertis och meriter

Erfarenhet och rykte är viktiga faktorer att tänka på när du väljer radonsaneringsföretag. Leta efter ett företag med en beprövad meritlista av framgång i radonreducering och har fått positiv feedback från tidigare kunder. Detta kommer att ge dig förtroende för att företaget har de färdigheter och kunskaper som krävs för att hantera ditt radonproblem effektivt.

UAMS och Industrisanering i Sverige är medlemmar i Svensk Radonförening och arbetar med Radonsanering i Stockholm, Uppsala, Västerås och omnejd.

Metoder och teknik

Det är viktigt att välja ett radonsaneringsföretag som använder de senaste metoderna och tekniken. Leta efter ett företag som använder beprövade radonreducerande tekniker och har de verktyg som krävs för att få jobbet gjort effektivt. Detta kommer att ge dig sinnesfrid att företaget har förmågan att hantera ditt radonproblem.

Kostnad och garanti

Få offerter från olika företag och jämför priser. Tänk dock på att det billigaste alternativet kanske inte alltid är det bästa. Välj ett företag som erbjuder rättvisa och rimliga priser och ger en detaljerad uppdelning av deras tjänster. Leta också efter ett företag som erbjuder en garanti för sina tjänster för att säkerställa att problemet är helt löst.

Radon är ett allvarligt hälsohot, och att välja rätt radonsaneringsföretag är avgörande. Ta dig tid att jämföra olika företag och deras tjänster. Kom ihåg att leta efter ett företag som har expertis, erfarenhet, metoder, kostnad och garanti som uppfyller dina behov.

Kontakta oss gärna för mer information om Radon i Stockholm, Uppsala, Västerås och trakterna därkring, eller en kostnadsfri offert längre ner på sidan.

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som finns i miljön och som finns i bostäder och andra byggnader. På vissa platser är det viktigt att mäta radon. Det produceras genom sönderfall av uran och andra radioaktiva ämnen i marken och kan komma in i byggnader genom sprickor och öppningar i grunden, såväl som genom vattenförsörjningen.

Läs mer om våra tjänster inom radonmätning och sanering

Geologiska förhållanden med högre risk för radonproblem

Medan radon finns överallt, kan nivåerna variera avsevärt beroende på platsen och de specifika geologiska förhållandena. I vissa områden kan radonhalterna vara mycket låga och utgöra liten risk för människors hälsa. Men i andra områden kan nivåerna vara mycket högre och utgöra en betydande risk för de som bor eller arbetar i byggnaden.

Radonmätning i Stockholm

Exponering för höga halter av radon kan vara farligt, eftersom gasen är ett känt cancerframkallande ämne och kan orsaka lungcancer. Enligt United States Environmental Protection Agency (EPA) är radon den främsta orsaken till lungcancer bland icke-rökare och den näst vanligaste orsaken till lungcancer totalt sett.

Med tanke på de potentiella riskerna med radonexponering är det viktigt att mäta radonhalterna i ditt hem eller på arbetsplatsen. UAMS AB och Industrisanering i Sverige AB har experter inom radontestning, så ta gärna en kontakt med dem om detta.

Om halterna av radon visar sig vara höga finns det åtgärder som kan vidtas för att minska risken för exponering. Ett alternativ är att installera ett radonreducerande system, som är utformat för att förhindra att radongas kommer in i byggnaden. Dessa system kan installeras av en professionell och involverar vanligtvis tätning av eventuella sprickor eller öppningar i fundamentet och installation av ett ventilationssystem för att hjälpa till att ta bort gasen från byggnaden.

Försiktighetsåtgärder för att minimera risker med Radon

Förutom att mäta halterna av radon i ditt hem eller på arbetsplatsen, finns det även flera andra försiktighetsåtgärder du kan vidta för att minska risken för exponering. Dessa inkluderar:

Genom att vidta dessa försiktighetsåtgärder kan du hjälpa till att skydda dig själv och andra från de potentiella riskerna med radonexponering och minska risken för lungcancer. Med tanke på de allvarliga konsekvenserna av höga radonhalter är det viktigt att ta sig tid att mäta halterna i ditt hem eller på arbetsplatsen och vidta åtgärder för att minska risken vid behov.

Radonsanering i Stockholm hittar du här

Europeiska kommissionen vill stärka skyddet mot asbest och föreslå lägre gränsvärden för exponering. Många arbetstagare skulle fortfarande utsättas för asbest och riskera att utveckla cancer, enligt Claes-Mikael Ståhl, talesman för Europafacket.

Europeiska unionen har förbjudit alla former av asbest sedan 2005, men asbest förekommer fortfarande i äldre byggnader. Arbetare löper störst risk att utsättas för cancerframkallande asbest. Europeiska kommissionen föreslog på onsdagen att gränsvärdet för yrkesmässig exponering för asbest ska sänkas till en nivå som är tio gånger lägre än det nuvarande gränsvärdet.

Här kan du läsa förslaget till ändringen av direktivet

"Den ändring av direktivet som vi föreslår i dag kommer att leda till en betydande minskning av arbetstagarnas exponering för asbest och samtidigt ge utbildning och vägledning för arbetsgivarna"

Nicolas Schmit, EU-kommissionär

Men förslaget kritiseras för att det inte är tillräckligt långtgående.

Enligt honom har inte Europeiska kommissionen ställt sig på vetenskapens sida utan på företagens lobbyisters. Den har föreslagit en gräns som fortfarande skulle innebära att många arbetstagare fortfarande skulle vara exponerade för asbest och riskera att utveckla cancer. Människors liv bör alltid gå före vinst.

Europaparlamentet kräver kraftigare åtgärder

Europaparlamentsledamoten Ilan De Basso (S), som sitter i parlamentets sysselsättningsutskott, är också kritisk till kommissionens förslag. "Kommissionen vill sänka gränsvärdena för asbest och göra dem tio gånger lägre än de nuvarande, men vi menar att gränsvärdena behöver vara 100 gånger lägre för att garantera ett bättre skydd mot arbetsrelaterad cancer", säger han till Europaportalen i en skriftlig kommentar.

I oktober 2021 kommer Europaparlamentet att rösta om att sänka det nuvarande gränsvärdet för asbest med 100 gånger. Det finns ingen säker nivå för exponering för asbest och därför bör ingen arbetstagare hantera asbest utan skyddsutrustning och utbildning.

Industrisanering i Sverige är tillsammans med UAMS AB en säker leverantör av kvalificerad asbestsanering. Vi håller oss till rådande regelverk och arbetar efter Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vill du veta mer om asbestsanering, kontakta oss nedan.

En vattenskada är svår att åtgärda på egen hand. Det krävs ordentlig avfuktningsteknik för att torka upp all fukt, inte bara från ytan, men bakom paneler, under golvskikt och andra platser dit fukten trängt sig in. UAMS AB erbjuder professionella tjänster inom avfuktningsteknik i Stockholm, Uppsala, Enköping, Västerås och omnejd för att åtgräda fuktskador och återställa hus till ursprungsskick.

Det gäller att agera snabbt, eftersom fukt orsakar värre problem ju längre man väntar. Och problemen blir svårare att åtgärda ju värre fuktskadan blivit. Om olyckan är framme, tvecka inte att kontakta UAMS AB som även har jour dygnet runt (för visst känns det som att olyckor alltid sker med den sämsta tajmingen).

Vad händer om man inte avfuktar?

Fuktskador som drabbar en fastighet kan orsakas av många saker, bl.a.

Behov av avfuktningsteknik
Här behöver det fixas lite

Husets strukturella integritet kan vara i fara om det finns för mycket långvarig fukt i huset. Man kan märka det genom att golven buktar och svajar, färg flagar eller tapeter som släpper från väggen. Trädetaljer i huset som sväller kan också vara ett tecken att se upp med.

Enligt många är vattenskador det värsta ett hus kan utsättas för. Beroende på hur omfattande skadan är eller hur lång tid det gått innan man sökt hjälp kan kostanden öka markant. Förutom ekonomiska besvär så kan fuktskador leda till mögel som är både hälsofarligt och skadligt för husets struktur.

Avfuktningsteknik på fem steg

Det mest effektiva sättet att åtgärda ett fuktproblem är att använda professionell avfuktningsteknik. Dessa fem steg är något som UAMS och Industrisanering i Sverige följer för att åtgärda fuktproblem.

 1. Utredning av fuktskadans omfattning
  Moderna mätinstrument används av våra erfarna certifierade tekniker för att lokalisera källan till vattenskadan, bedöma omfattningen och förklara vad som behöver göras.
 2. Få bort all fukt och vatten
  Olika metoder som t.ex. absorbering, dränering, pumpning och dammsugning används för att återställa rum och material till torrt stadium.
 3. Avdunstning av fukt
  Vi har professionella maskiner som avdunstar fukt och vatten snabbt.
 4. Avfuktningsteknik
  Fukt dras ut från luften med professionella avfuktningsmaskiner. Detta snabbar upp torkningsprocessen.
 5. Uppföljning och övervakning
  Saneringsexperter mäter luftfuktigheten för att garantera att området torkar, hur lång tid det beräknas ta och vilka förändringar som eventuellt behöver göras för att snabba upp torkningsprocessen och undvika för hög fuktnivå.

Avfuktningsteknik löser fuktproblem

Fuktskador måste åtgärdas snabbt. Inte nog med att fukten kan skada byggnaden, så kan mögelangrepp orsaka hälsoproblem för de som vistas i närheten. Vi har en effektiv metod som återställer en fastighet till torrt och fint skick. Kontakta gärna våra experter som finns tillgängliga på jour-telefon dygnet runt om olyckan är framme. Längre ner på sidan och på kontaktsidan hittar du ett kontaktformulär du kan använda.

För att bidra till ökad kunskap inom sanering av mögel, asbest, Kreosot, Klorparaffiner, radon, hussvamp och annat otrevligt lanseras sajten Saneringsfirma Stockholm som en guide till de som hamnat i en situation som kräver hjälp av en saneringsfirma. Där kan de få råd om hur de kan gå tillväga och om det finns saker som de kan göra själva.

Saneringsfirma Stockholm drivs av vårt systerföretag UAMS AB och sajten kommer att växa allteftersom, med nya rön, bra tips om hur man kan vårda sin fastighet och förhoppningsvis inte hamna i en situation där man behöver anlita en saneringsfirma.

Besök Saneringsfirma Stockholm

Förekomsten av polyklorerade bifenyler (PCB) i byggnadsrelaterade material, såsom tätning och färger, är en miljömässig hälsofråga med omfattande konsekvenser för anläggningar, särskilt skolor och utbildningsanläggningar. PCB-kontamination kan snabbt bli dyrt, tidskrävande och farligt för folkhälsan. Otydlighet kring PCB-testning, upptäckt och borttagningsprocesser gör att anläggningschefer och fastighetsägare är osäkra på hur de ska hantera potentiell PCB-kontamination.

PCB-utredning av offentlig byggnad

Polyklorerade bifenyler (PCB) är blandningar av upp till 209 individuella klorerade föreningar (kända som kongener). Det finns inga kända naturliga källor till PCB. PCB är antingen oljiga vätskor eller fasta ämnen som är färglösa eller ljusgula. Vissa PCB kan existera som en ånga i luft. PCB har ingen känd lukt eller smak.

PCB har använts som kylmedel och smörjmedel i transformatorer, kondensatorer och annan elektrisk utrustning eftersom de är brandsäkra och är bra isolatorer. Tillverkningen av PCB har stoppats på grund av bevis för att de byggs upp i miljön och kan orsaka allvarliga hälsoskador. Produkter tillverkade före 1977 som kan innehålla PCB inkluderar gamla lysrörsbelysningsarmaturer och elektriska apparater som innehåller PCB-kondensatorer och gamla mikroskop- och hydrauloljor.

Industrisanering i Sverige AB är en erfaren partner som hjälper dig att navigera i PCB-djungeln, och är experter på utredning och sanering av PCB och andra hälsovådliga byggmaterial.

Industrisanering i Sverige hjälper skolor, sjukhus, anläggningschefer och fastighetsägare att förstå och lösa PCB-relaterade problem. Våra PCB-experter tillhandahåller PCB-testning, projektledning, borttagning och sanering av byggmaterial och jord. Kontakta oss för mer information.

Det är viktigt att hantera asbest säkert för att förhindra skadlig exponering för asbest. När asbest hanteras på fel sätt kan fibrerna bli luftburna. Asbestfibrer kan cirkulera i luften man andas in och kan hamna i lungorna, buken eller hjärtat. Exponering av asbest kan orsaka sjukdomar som lungcancer och mesoteliom.

Asbest i isolering

Varför husägare ska anlita en professionell saneringsfirma

Asbestanvändning har minskat på grund av förordningar, produktförbud och användning av säkrare alternativ. Allmänheten kan dock fortfarande riskera exponering för asbest från gamla produkter och material. Många hus som byggdes före 80-talet har asbesthaltiga material, då dessa ansågs vara mycket bra enligt den tidens kunskap. Under en renovering eller rivning kan asbestinnehållande material frigöras.

Husägare och renoverare bör kontakta en godkänd saneringsfirma om byggnadsmaterial som man misstänker eller vet innehåller asbest blir slitna eller trasiga. Asbesthaltiga produkter i gott skick och helt intakt anses i allmänhet vara säkra. Husägare bör dock övervaka dessa material så att dessa kan hanteras och fraktas till återvinningscentral på säkert sätt.

Det är viktigt för privatpersoner att överväga ett asbestföretag. Om det behövs kan avskaffande av proffs utföra en asbestinkapsling eller asbestsanereing.

Hur man identifierar asbest

Asbest har använts i tusentals produkter, till exempel byggmaterial, bildelar och konsumentvaror. Branscher använde ofta asbest för dess hållbarhet och brandbeständiga egenskaper. Det var ett populärt material för produkter, särskilt från 1930-talet till mitten av 1970-talet.

Asbest kan fortfarande finnas i hem och byggnader byggda före 1980. Asbestfibrer är inte synliga för det mänskliga ögat och kan vara svåra att identifiera. Det är viktigt för alla att vara medvetna om vanliga material som kan innehålla asbest för att förhindra att utsättas för fara.

Många byggnadsmaterial innehöll asbest. Det användes vanligtvis i isolering i offentliga byggnader, privata företag och skolor. I vissa fall applicerades asbestbeläggningar på metallbalkar som ett brandsäkert material. Asbest blandades också i olika blandingar och paneler som användes på väggar och tak.

Om man misstänker att det finns asbest kan man anlita en professionell saneringsfirma för att inspektera området. En professionell saneringsfirma kan ta prover av skadade eller trasiga material och testa dem.

Om asbest upptäcks kan erfarna proffs rekommendera nästa steg. En saneringsfirma kan kapsla in asbest eller ta bort och kassera materialet på ett säkert sätt.

Säker hantering av asbest i Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping

Hur man hanterar och tar bort asbest

Att hantera alla asbestprodukter och material kan vara farligt. Om materialet redan är trasigt eller skadat kan asbestfibrer lätt bli luftburna.

Forskning indikerar att det inte finns någon säker nivå av exponering för asbest. För att förhindra exponering bör asbest endast hanteras och tas bort av proffs med lämpliga certifieringar.

Arbetsmiljöverket har riktlinjer som man ska följa vid hantering av asbest:
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/

Vad innebär asbestsanering?

Asbestsanering är det lagliga och säkra borttagandet av asbest från en byggnad, arbetsplats eller ett hem. Enligt Arbetsmiljöverkets regler måste professionella sanerare hantera asbesthaltigt material på arbetsplatser. Dessa regler gäller visserligen inte privatpersoner mer Arbetsmiljöverket "rekommenderar dock att man (privatpersoner) för sin egen och sina anhörigas säkerhet följer verkets regler om hur man hanterar asbest på ett säkert sätt."

Även om det finns gör-det-själv asbestbidragsguider online, rekommenderar vi att allmänheten inte försöker hantera asbest. Det kan utsätta alla närvarande för farlig exponering.

Asbesttestning

Husägare och byggnadsägare bör behandla eventuella potentiella asbestinnehållande material som farligt. Individer bör inte röra materialen och undvika området förrän en inspektör kan testa dem.

En licensierad professionell kommer att utföra en visuell inspektion av området först för eventuella faror. En inspektör tar sedan bort delar av det misstänkta materialet. Labtekniker kommer att analysera proverna för att bedöma om det innehåller asbest.

Om proverna innehåller asbest kommer saneringsfirman att föreslå nästa steg. De kan rekommendera att materialen kapslas in eller helt bort från platsen.

Asbestsaneringsprocessen

Beroende på tillståndet för asbestmaterialet kan proffs rekommendera inkapsling eller sanering. Under en inkapsling kommer specialister att täcka asbestmaterialen med ett tätningsmedel. Beläggningen förhindrar att fibrer blir luftburen.

Om skadan är för allvarlig kan materialen behöva tas bort helt. Steg i processen för borttagning av asbest inkluderar:

Avstängning av ventilationsenheter och tätning av ventiler för att förhindra att asbestfibrer cirkulerar.
Försegling av arbetsområdet.
Användning av våta saneringsverktyg och särskilda HEPA-filterdammsugare för att rengöra platsen.
Placering av allt material som tas bort från platsen i tydligt markerade, täta behållare.
Sanerare godkänd säkerhetsutrustning när de tar bort asbesthaltigt material. När de är färdiga måste arbetarna följa dekontamineringsprotokoll. Till exempel bör arbetare kapsla in alla smutsiga kläder. De bör byta och duscha i ett rent rum borta från arbetsområdet innan de byter till andra kläder.

Efter asbestsaneringen kan de på ett säkert sätt frakta bort cancerframkallande material enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Hur man förbereder asbest för bortforsling till avfallsanläggning

Efter sanering av asbest tar saneringsfirman asbestten till en avfallsanläggning. I många fall bör saneringsfirman fukta de asbesthaltiga materialen och omsluta dem i plast innan transport till en avfallsanläggning.

Kan asbest återvinnas?

I vissa fall kan asbest återvinnas. Asbest återvinns med hög värme, som så småningom omvandlar fibrerna till ett sorts silikatglas. Den höga temperaturen förstör asbestfibrer och gör asbesten ofarlig.

I en studie rapporterade forskare positiva resultat när de sänkte ner metaller med asbestbeläggningar i ett natriumhydroxidbad (NaOH). Asbesten förvandlades till en kiseldioxidgel som kunde förvandlas till glas. Metallerna återvanns också.

Forskare utvecklar fortfarande tekniken och processen för att återvinna asbest. Förmågan att återvinna asbest kan bidra till att minska kostnaden för bortskaffande av asbest.

Felaktig sanering och olaglig dumpning av asbestprodukter

Om individer försöker bli av med asbest utan att anställa en professionell sanering av kan det få konsekvenser. Individer som olagligt dumpar asbest kan bli straffas med böter eller fängelse upp till 6 år.

Mer information om detta kan hittas på Polisens webbplats:
https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/miljobrott/

Saneringsfirmor kan också få böter om de inte följer lagar och förfaranden. Felaktig sanering kan orsaka hälsofara och riskera allmänhetens säkerhet.

Det är viktigt att bortskaffa asbest enligt föreskrifter för att upprätthålla allmän säkerhet. När asbest inte tas till de rekommenderade platserna kan människor vara utsatta för allvarliga hälsorisker.

Tips och resurser för sanering

Innan de går vidare med Asbests minskning, bör husägare hitta godkända företag. Entreprenörerna bör tillhandahålla en skriftlig arbetsplan. Planen bör beskriva vilka metoder som kommer att användas för att ta bort och rensa upp området.

Asbestsanering i Stockholm, Uppsala, Västerås, Enköping utförs bl.a. av UAMS och Indsutrisanering i Sverige AB.

Asbestsaneringen bör uppfylla alla nationella bestämmelser för att säkerställa att jobbet görs korrekt. Entreprenörer bör också kunna ge referenser från andra kunder samt bevis på arbetarnas certifieringar.

Många hus i Stockholm är byggda före 80-talet, då asbest ansågs vara ett bra byggmaterial. Många av dessa byggnader och byggmaterial finns kvar än idag. Om du tror att din fastighet hör till dem, kontakta oss för asbestsanering Stockholm, Uppsala, Enköping, Västerås med omnejd. Enligt källor finns det tusentals ton asbest kvar i äldre svenska fastigheter, både i Stockholm, Uppsala, Enköping och övriga delar av landet.

Var finns asbest?

Asbest har egenskaper som gör den hållfast och tålig mot både temperaturer och kemikalier, vilket gjorde den populär som byggmaterial.

Eternit innehåller asbest, sanering i Stockholm.

Asbest har använts bl.a. inom

Asbest har använts inom många branscher. Asbest användes för första gången som byggnadsmaterial och isolering i början av 1900-talet, och användningen blev omfattande under andra världskriget. Efter flera decennier av omfattande användning upptäckte man att exponering för asbest orsakar allvarliga hälsoproblem inbegripet lungcancer och mesoteliom.

Hur vet man om det är asbest?

För att få reda på om det finns asbest i ditt hus kan du låta professionella göra en utredning. Utredarna använder vanligtvis en handhållen röntgenapparat som kallas "sond". De sticker in sonden i sprickor och klyftor och tittar sedan på bilden på en datorskärm för att se om det finns några lösa fibrer. Om utredarna hittar något kommer de att tala om för dig vad du ska göra härnäst.

Vem har ansvaret?

När det gäller arbetsplatser har byggherren eller den som låter genomföra arbetet huvudansvaret. Men även projektörer, BAS-P, BAS-U och arbetsgivaren har ansvar. Ansvaret inbegriper att låta göra en utredning om det finns asbest samt att vidta de åtgärder som behövs för att minimera riskerna.

Asbesetsanering Stockholm

Kan man hantera asbest själv?

Det korta svaret är nej. Arbetsmiljöverket har föreskrifter om asbest (AFS 2006:1) och de omfattar alla typer av verksamheter där man riskerar att utsättas för asbest, både i byggmaterial och damm.

Sanering av asbest i Stockholm, Uppsala, Enköping, Västerås och hela mälardalen

Kontakta oss för en utredning eller sanering av asbest, som utförs efter rådande lagar och regler på ett säkert och professionellt sätt.

Emellanåt läser vi beklämmande nyheter om hur familjer och företag anlitat en saneringsfirma för asbestsanering, som sedan inte visat sig vara en seriös saneringsfirma. En del firmor förlorar sina licenser att hantera asbest från Arbetsmiljövkerket och gör då omstruktureringar i organisationen, skaffar ett nytt organisationsnummer vilket gör det möjligt att kringgå förbudet och fortsätter sedan igen.

Senast för några månader sedan kunde vi läsa om sådant i tidningen Arbetet.

Hur vet man om en saneringsfirma är seriös?

Det finns några saker man kan göra för att veta om ett saneringsföretag är seriöst eller ej:

Vilka regler gäller kring asbestsanering?

Sätt dig in i reglerna om hur asbest får hanteras. En bra plats att börja är på Arbetsmiljöverket:

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/ansvar-vid-hantering-av-asbest/

Får jag hantera asbest själv?

De regler som Arbetsmiljöverket ställer upp gäller företag, men det finns lagar som reglerar vad som får och inte får göras med asbest – som även gäller privatpersoner, nämligen EU:s kemikalielagstiftning (Reach, bilaga XVII, punkt 6).

Det är enligt dessa bestämmelser förbjudet att tillverka, släppa ut på marknaden och att använda asbestfibrer och asbesthaltiga material. Detta förbud gäller även privatpersoner. Det betyder att man inte får sälja eller på något annat sätt överlåta asbesthaltiga material, till exempel eternitplattor som tagits ner vid rivning.

När det gäller användning av asbesthaltiga material, till exempel eternitplattor, som har installerats eller tagits i bruk före den 1 januari 2005, finns ett undantag. Dessa material får användas tills det asbesthaltiga materialet slutförvaras eller tas ur bruk.

Vi rekommenderar dock starkt att ni anlitar ett företag som hanterar asbest på ett seriöst och professionellt sätt, för att undvika att du eller någon i din närhet utsätts för asbest. För att läsa mer om riskerna med asbest klicka här.

För att hitta information om Industrisanering i Sverige AB:s kompetens läs vidare här.

Mögel är en hälsorisk och finns ofta på platser som inte är lätta att nå och som inte är synliga för blotta ögat. Mögelsporer kan finnas och sprida sig länge innan du inser att de finns och kan vara i form av alger, dammkvalster, virus, jäst, mögel eller pollen. Detta gäller för mögelsanering Uppsala 2022.

Den främsta anledningen till att mögel växer beror på hög fukthalt i luften. Det kan antingen bero på översvämningar eller läckage. Mögelbildning kan resultera i allergiska reaktioner, lungproblem, aspergillos och till och med inre blödningar på grund av Stachybotrys. Därför är det viktigt att agera snabbt om du upptäcker mögelangrepp och påbörja mögelsanering så snart som möjligt.

Mögelsanering Uppsala
Side view portrait of worker wearing biohazard suit and hardhat standing in open workshop of industrial plant

Akut mögelsanering Uppsala

Som ett mögelborttagningsföretag i Uppsala erbjuder vi våra tjänster även vid skador på grund av översvämning. Vi erbjuder även mögelinspektioner och återställning efter vattenskada.

Mögel och din hälsa

Mögel är skadligt för oss på många sätt eftersom det kan spridas genom atmosfären. Mögel är en typ av svamp och om det dyker upp runt huset kan det leda till otaliga problem och orsaka dålig lukt också. Några av de vanliga hälsoproblemen inkluderar:

Våra tjänster

Vi erbjuder mögelsanering i Uppsala, Stockholm och omnejd samt återställning efter vattenskada. Vårt expertteam kan ta hand om ditt hus när som helst på dygnet och även på helgen. Det är lämpligt för husägare att vara ute ur huset under saneringsprocessen, därför utför vi denna tjänst så snart som möjligt.

Varför ringa oss?

Det första steget i en mögelsanering är en utredning av fastigheten. Men det är viktigt att vara medveten om hur mögel ser ut. Det är i huvudsak en typ av svamp, men det finns många typer och därför kan det skilja sig åt i utseende. Det kan visas som ett ytskikt i många olika färger. Det kan vara svart, grönt, brunt, rosa och mögel luktar illa. Det faktum att du kan lukta på det betyder att det är luftburet och är därför en hälsorisk. Mögel kan orsaka en hel del skador på ett hus, detta inkluderar innerväggar, murverk och i värsta fall kan den förstöra byggnadens strukturella hållbarhet.

Några av de vanligaste anledningarna till att begära en inspektion inkluderar:

Hur fungerar mögelborttagning?

Det är enkelt att använda våra tjänster genom att först kontakta oss angående ditt problem. Den inledande processen innebär en inspektion (även på höga höjder eller komplicerade platser) och innebär att man använder bilder för att notera de första resultaten. Teknikern kan använda flera enheter som en infraröd kamera, fuktighetsmätare etc. för att kontrollera mögelangripna områden. I vissa fall kan ett prov behöva skickas till lab.

Processen för borttagning/sanering av mögel förbereds baserat på den detaljerade rapporten från labbet. Vi tillhandahåller mögelborttagning i Uppsala och har även akuta jourtider för att säkerställa minsta möjliga störning för husägarna.

Det kan innefatta flera processer; några av dem inkluderar mögelrengöring, isblästring, sandblästring, neutralisering, enzym, biobehandlingar, allergirengöring, luktneutralisering, desinfektionsmedel, mögelbedömningar, avfuktning och vattenutvinning och återställning av vattenskador. Kontakta oss för mer info i Stockholm, Uppsala, Mälardalen med omnejd.

Vi erbjuder även brandtätning och ventilationsrengöring.

crossmenu