010 206 50 66
KONTAKT

Förekomsten av polyklorerade bifenyler (PCB) i byggnadsrelaterade material, såsom tätning och färger, är en miljömässig hälsofråga med omfattande konsekvenser för anläggningar, särskilt skolor och utbildningsanläggningar. PCB-kontamination kan snabbt bli dyrt, tidskrävande och farligt för folkhälsan. Otydlighet kring PCB-testning, upptäckt och borttagningsprocesser gör att anläggningschefer och fastighetsägare är osäkra på hur de ska hantera potentiell PCB-kontamination.

PCB-utredning av offentlig byggnad

Polyklorerade bifenyler (PCB) är blandningar av upp till 209 individuella klorerade föreningar (kända som kongener). Det finns inga kända naturliga källor till PCB. PCB är antingen oljiga vätskor eller fasta ämnen som är färglösa eller ljusgula. Vissa PCB kan existera som en ånga i luft. PCB har ingen känd lukt eller smak.

PCB har använts som kylmedel och smörjmedel i transformatorer, kondensatorer och annan elektrisk utrustning eftersom de är brandsäkra och är bra isolatorer. Tillverkningen av PCB har stoppats på grund av bevis för att de byggs upp i miljön och kan orsaka allvarliga hälsoskador. Produkter tillverkade före 1977 som kan innehålla PCB inkluderar gamla lysrörsbelysningsarmaturer och elektriska apparater som innehåller PCB-kondensatorer och gamla mikroskop- och hydrauloljor.

Industrisanering i Sverige AB är en erfaren partner som hjälper dig att navigera i PCB-djungeln, och är experter på utredning och sanering av PCB och andra hälsovådliga byggmaterial.

Industrisanering i Sverige hjälper skolor, sjukhus, anläggningschefer och fastighetsägare att förstå och lösa PCB-relaterade problem. Våra PCB-experter tillhandahåller PCB-testning, projektledning, borttagning och sanering av byggmaterial och jord. Kontakta oss för mer information.

Det är viktigt att hantera asbest säkert för att förhindra skadlig exponering för asbest. När asbest hanteras på fel sätt kan fibrerna bli luftburna. Asbestfibrer kan cirkulera i luften man andas in och kan hamna i lungorna, buken eller hjärtat. Exponering av asbest kan orsaka sjukdomar som lungcancer och mesoteliom.

Asbest i isolering

Varför husägare ska anlita en professionell saneringsfirma

Asbestanvändning har minskat på grund av förordningar, produktförbud och användning av säkrare alternativ. Allmänheten kan dock fortfarande riskera exponering för asbest från gamla produkter och material. Många hus som byggdes före 80-talet har asbesthaltiga material, då dessa ansågs vara mycket bra enligt den tidens kunskap. Under en renovering eller rivning kan asbestinnehållande material frigöras.

Husägare och renoverare bör kontakta en godkänd saneringsfirma om byggnadsmaterial som man misstänker eller vet innehåller asbest blir slitna eller trasiga. Asbesthaltiga produkter i gott skick och helt intakt anses i allmänhet vara säkra. Husägare bör dock övervaka dessa material så att dessa kan hanteras och fraktas till återvinningscentral på säkert sätt.

Det är viktigt för privatpersoner att överväga ett asbestföretag. Om det behövs kan avskaffande av proffs utföra en asbestinkapsling eller asbestsanereing.

Hur man identifierar asbest

Asbest har använts i tusentals produkter, till exempel byggmaterial, bildelar och konsumentvaror. Branscher använde ofta asbest för dess hållbarhet och brandbeständiga egenskaper. Det var ett populärt material för produkter, särskilt från 1930-talet till mitten av 1970-talet.

Asbest kan fortfarande finnas i hem och byggnader byggda före 1980. Asbestfibrer är inte synliga för det mänskliga ögat och kan vara svåra att identifiera. Det är viktigt för alla att vara medvetna om vanliga material som kan innehålla asbest för att förhindra att utsättas för fara.

Många byggnadsmaterial innehöll asbest. Det användes vanligtvis i isolering i offentliga byggnader, privata företag och skolor. I vissa fall applicerades asbestbeläggningar på metallbalkar som ett brandsäkert material. Asbest blandades också i olika blandingar och paneler som användes på väggar och tak.

Om man misstänker att det finns asbest kan man anlita en professionell saneringsfirma för att inspektera området. En professionell saneringsfirma kan ta prover av skadade eller trasiga material och testa dem.

Om asbest upptäcks kan erfarna proffs rekommendera nästa steg. En saneringsfirma kan kapsla in asbest eller ta bort och kassera materialet på ett säkert sätt.

Säker hantering av asbest i Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping

Hur man hanterar och tar bort asbest

Att hantera alla asbestprodukter och material kan vara farligt. Om materialet redan är trasigt eller skadat kan asbestfibrer lätt bli luftburna.

Forskning indikerar att det inte finns någon säker nivå av exponering för asbest. För att förhindra exponering bör asbest endast hanteras och tas bort av proffs med lämpliga certifieringar.

Arbetsmiljöverket har riktlinjer som man ska följa vid hantering av asbest:
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/

Vad innebär asbestsanering?

Asbestsanering är det lagliga och säkra borttagandet av asbest från en byggnad, arbetsplats eller ett hem. Enligt Arbetsmiljöverkets regler måste professionella sanerare hantera asbesthaltigt material på arbetsplatser. Dessa regler gäller visserligen inte privatpersoner mer Arbetsmiljöverket "rekommenderar dock att man (privatpersoner) för sin egen och sina anhörigas säkerhet följer verkets regler om hur man hanterar asbest på ett säkert sätt."

Även om det finns gör-det-själv asbestbidragsguider online, rekommenderar vi att allmänheten inte försöker hantera asbest. Det kan utsätta alla närvarande för farlig exponering.

Asbesttestning

Husägare och byggnadsägare bör behandla eventuella potentiella asbestinnehållande material som farligt. Individer bör inte röra materialen och undvika området förrän en inspektör kan testa dem.

En licensierad professionell kommer att utföra en visuell inspektion av området först för eventuella faror. En inspektör tar sedan bort delar av det misstänkta materialet. Labtekniker kommer att analysera proverna för att bedöma om det innehåller asbest.

Om proverna innehåller asbest kommer saneringsfirman att föreslå nästa steg. De kan rekommendera att materialen kapslas in eller helt bort från platsen.

Asbestsaneringsprocessen

Beroende på tillståndet för asbestmaterialet kan proffs rekommendera inkapsling eller sanering. Under en inkapsling kommer specialister att täcka asbestmaterialen med ett tätningsmedel. Beläggningen förhindrar att fibrer blir luftburen.

Om skadan är för allvarlig kan materialen behöva tas bort helt. Steg i processen för borttagning av asbest inkluderar:

Avstängning av ventilationsenheter och tätning av ventiler för att förhindra att asbestfibrer cirkulerar.
Försegling av arbetsområdet.
Användning av våta saneringsverktyg och särskilda HEPA-filterdammsugare för att rengöra platsen.
Placering av allt material som tas bort från platsen i tydligt markerade, täta behållare.
Sanerare godkänd säkerhetsutrustning när de tar bort asbesthaltigt material. När de är färdiga måste arbetarna följa dekontamineringsprotokoll. Till exempel bör arbetare kapsla in alla smutsiga kläder. De bör byta och duscha i ett rent rum borta från arbetsområdet innan de byter till andra kläder.

Efter asbestsaneringen kan de på ett säkert sätt frakta bort cancerframkallande material enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Hur man förbereder asbest för bortforsling till avfallsanläggning

Efter sanering av asbest tar saneringsfirman asbestten till en avfallsanläggning. I många fall bör saneringsfirman fukta de asbesthaltiga materialen och omsluta dem i plast innan transport till en avfallsanläggning.

Kan asbest återvinnas?

I vissa fall kan asbest återvinnas. Asbest återvinns med hög värme, som så småningom omvandlar fibrerna till ett sorts silikatglas. Den höga temperaturen förstör asbestfibrer och gör asbesten ofarlig.

I en studie rapporterade forskare positiva resultat när de sänkte ner metaller med asbestbeläggningar i ett natriumhydroxidbad (NaOH). Asbesten förvandlades till en kiseldioxidgel som kunde förvandlas till glas. Metallerna återvanns också.

Forskare utvecklar fortfarande tekniken och processen för att återvinna asbest. Förmågan att återvinna asbest kan bidra till att minska kostnaden för bortskaffande av asbest.

Felaktig sanering och olaglig dumpning av asbestprodukter

Om individer försöker bli av med asbest utan att anställa en professionell sanering av kan det få konsekvenser. Individer som olagligt dumpar asbest kan bli straffas med böter eller fängelse upp till 6 år.

Mer information om detta kan hittas på Polisens webbplats:
https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/miljobrott/

Saneringsfirmor kan också få böter om de inte följer lagar och förfaranden. Felaktig sanering kan orsaka hälsofara och riskera allmänhetens säkerhet.

Det är viktigt att bortskaffa asbest enligt föreskrifter för att upprätthålla allmän säkerhet. När asbest inte tas till de rekommenderade platserna kan människor vara utsatta för allvarliga hälsorisker.

Tips och resurser för sanering

Innan de går vidare med Asbests minskning, bör husägare hitta godkända företag. Entreprenörerna bör tillhandahålla en skriftlig arbetsplan. Planen bör beskriva vilka metoder som kommer att användas för att ta bort och rensa upp området.

Asbestsanering i Stockholm, Uppsala, Västerås, Enköping utförs bl.a. av UAMS och Indsutrisanering i Sverige AB.

Asbestsaneringen bör uppfylla alla nationella bestämmelser för att säkerställa att jobbet görs korrekt. Entreprenörer bör också kunna ge referenser från andra kunder samt bevis på arbetarnas certifieringar.

Många hus i Stockholm är byggda före 80-talet, då asbest ansågs vara ett bra byggmaterial. Många av dessa byggnader och byggmaterial finns kvar än idag. Om du tror att din fastighet hör till dem, kontakta oss för asbestsanering Stockholm, Uppsala, Enköping, Västerås med omnejd. Enligt källor finns det tusentals ton asbest kvar i äldre svenska fastigheter, både i Stockholm, Uppsala, Enköping och övriga delar av landet.

Var finns asbest?

Asbest har egenskaper som gör den hållfast och tålig mot både temperaturer och kemikalier, vilket gjorde den populär som byggmaterial.

Eternit innehåller asbest och kan finnas i tak och väggar på äldre hus.

Asbest har använts bl.a. inom

Asbest har använts inom många branscher. Asbest användes för första gången som byggnadsmaterial och isolering i början av 1900-talet, och användningen blev omfattande under andra världskriget. Efter flera decennier av omfattande användning upptäckte man att exponering för asbest orsakar allvarliga hälsoproblem inbegripet lungcancer och mesoteliom.

Hur vet man om det är asbest?

För att få reda på om det finns asbest i ditt hus kan du låta professionella göra en utredning. Utredarna använder vanligtvis en handhållen röntgenapparat som kallas "sond". De sticker in sonden i sprickor och klyftor och tittar sedan på bilden på en datorskärm för att se om det finns några lösa fibrer. Om utredarna hittar något kommer de att tala om för dig vad du ska göra härnäst.

Vem har ansvaret?

När det gäller arbetsplatser har byggherren eller den som låter genomföra arbetet huvudansvaret. Men även projektörer, BAS-P, BAS-U och arbetsgivaren har ansvar. Ansvaret inbegriper att låta göra en utredning om det finns asbest samt att vidta de åtgärder som behövs för att minimera riskerna.

Saneringsfirma Asbest Stockholm
Smiling construction worker and architect on construction site

Kan man hantera asbest själv?

Det korta svaret är nej. Arbetsmiljöverket har föreskrifter om asbest (AFS 2006:1) och de omfattar alla typer av verksamheter där man riskerar att utsättas för asbest, både i byggmaterial och damm.

Sanering av asbest i Stockholm, Uppsala, Enköping, Västerås och hela mälardalen

Kontakta oss för en utredning eller sanering av asbest, som utförs efter rådande lagar och regler på ett säkert och professionellt sätt.

Emellanåt läser vi beklämmande nyheter om hur familjer och företag anlitat en saneringsfirma för asbestsanering, som sedan inte visat sig vara en seriös saneringsfirma. En del firmor förlorar sina licenser att hantera asbest från Arbetsmiljövkerket och gör då omstruktureringar i organisationen, skaffar ett nytt organisationsnummer vilket gör det möjligt att kringgå förbudet och fortsätter sedan igen.

Senast för några månader sedan kunde vi läsa om sådant i tidningen Arbetet.

Hur vet man om en saneringsfirma är seriös?

Det finns några saker man kan göra för att veta om ett saneringsföretag är seriöst eller ej:

Vilka regler gäller kring asbestsanering?

Sätt dig in i reglerna om hur asbest får hanteras. En bra plats att börja är på Arbetsmiljöverket:

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/ansvar-vid-hantering-av-asbest/

Får jag hantera asbest själv?

De regler som Arbetsmiljöverket ställer upp gäller företag, men det finns lagar som reglerar vad som får och inte får göras med asbest – som även gäller privatpersoner, nämligen EU:s kemikalielagstiftning (Reach, bilaga XVII, punkt 6).

Det är enligt dessa bestämmelser förbjudet att tillverka, släppa ut på marknaden och att använda asbestfibrer och asbesthaltiga material. Detta förbud gäller även privatpersoner. Det betyder att man inte får sälja eller på något annat sätt överlåta asbesthaltiga material, till exempel eternitplattor som tagits ner vid rivning.

När det gäller användning av asbesthaltiga material, till exempel eternitplattor, som har installerats eller tagits i bruk före den 1 januari 2005, finns ett undantag. Dessa material får användas tills det asbesthaltiga materialet slutförvaras eller tas ur bruk.

Vi rekommenderar dock starkt att ni anlitar ett företag som hanterar asbest på ett seriöst och professionellt sätt, för att undvika att du eller någon i din närhet utsätts för asbest. För att läsa mer om riskerna med asbest klicka här.

För att hitta information om Industrisanering i Sverige AB:s kompetens läs vidare här.

Mögel är en hälsorisk och finns ofta på platser som inte är lätta att nå och som inte är synliga för blotta ögat. Mögelsporer kan finnas och sprida sig länge innan du inser att de finns och kan vara i form av alger, dammkvalster, virus, jäst, mögel eller pollen. Detta gäller för mögelsanering Uppsala 2022.

Den främsta anledningen till att mögel växer beror på hög fukthalt i luften. Det kan antingen bero på översvämningar eller läckage. Mögelbildning kan resultera i allergiska reaktioner, lungproblem, aspergillos och till och med inre blödningar på grund av Stachybotrys. Därför är det viktigt att agera snabbt om du upptäcker mögelangrepp och påbörja mögelsanering så snart som möjligt.

Mögelsanering Uppsala
Side view portrait of worker wearing biohazard suit and hardhat standing in open workshop of industrial plant

Akut mögelsanering Uppsala

Som ett mögelborttagningsföretag i Uppsala erbjuder vi våra tjänster även vid skador på grund av översvämning. Vi erbjuder även mögelinspektioner och återställning efter vattenskada.

Mögel och din hälsa

Mögel är skadligt för oss på många sätt eftersom det kan spridas genom atmosfären. Mögel är en typ av svamp och om det dyker upp runt huset kan det leda till otaliga problem och orsaka dålig lukt också. Några av de vanliga hälsoproblemen inkluderar:

Våra tjänster

Vi erbjuder mögelsanering i Uppsala, Stockholm och omnejd samt återställning efter vattenskada. Vårt expertteam kan ta hand om ditt hus när som helst på dygnet och även på helgen. Det är lämpligt för husägare att vara ute ur huset under saneringsprocessen, därför utför vi denna tjänst så snart som möjligt.

Varför ringa oss?

Det första steget i en mögelsanering är en utredning av fastigheten. Men det är viktigt att vara medveten om hur mögel ser ut. Det är i huvudsak en typ av svamp, men det finns många typer och därför kan det skilja sig åt i utseende. Det kan visas som ett ytskikt i många olika färger. Det kan vara svart, grönt, brunt, rosa och mögel luktar illa. Det faktum att du kan lukta på det betyder att det är luftburet och är därför en hälsorisk. Mögel kan orsaka en hel del skador på ett hus, detta inkluderar innerväggar, murverk och i värsta fall kan den förstöra byggnadens strukturella hållbarhet.

Några av de vanligaste anledningarna till att begära en inspektion inkluderar:

Hur fungerar mögelborttagning?

Det är enkelt att använda våra tjänster genom att först kontakta oss angående ditt problem. Den inledande processen innebär en inspektion (även på höga höjder eller komplicerade platser) och innebär att man använder bilder för att notera de första resultaten. Teknikern kan använda flera enheter som en infraröd kamera, fuktighetsmätare etc. för att kontrollera mögelangripna områden. I vissa fall kan ett prov behöva skickas till lab.

Processen för borttagning/sanering av mögel förbereds baserat på den detaljerade rapporten från labbet. Vi tillhandahåller mögelborttagning i Uppsala och har även akuta jourtider för att säkerställa minsta möjliga störning för husägarna.

Det kan innefatta flera processer; några av dem inkluderar mögelrengöring, isblästring, sandblästring, neutralisering, enzym, biobehandlingar, allergirengöring, luktneutralisering, desinfektionsmedel, mögelbedömningar, avfuktning och vattenutvinning och återställning av vattenskador. Kontakta oss för mer info i Stockholm, Uppsala, Mälardalen med omnejd.

Vi erbjuder även brandtätning och ventilationsrengöring.

Hälsofarliga substanser som mögel, pcb och asbest måste hanteras på rätt sätt för att undvika potentiella hälsorisker. Innan man utför en mögelsanering, pcbsanering eller asbestsanering ska man vidta åtgärder för att arbetet sker på ett organiserat och säkert sätt.

asbestsanering pcbsanering i Stockholm Uppsala och Västerås
Rätt kunskap och utrustning gör att skador undviks

Varför måste man sanera asbest, pcb och mögel?

Asbest finns i form av fiberpartiklar och mineraler som förut har använts för att tillverka en mängd olika produkter, bland annat byggmaterial som rör, takspån, isolering, golvplattor, cement, friktionsmaterial och brandskyddsmedel. Asbest har också använts som en komponent i många konsumentprodukter, inklusive bromsbelägg, packningar och andra komponenter i mekaniska apparater.

PCB är en grupp industrikemikalier, som trots förbud på 70-talet i Sverige, fortfarande finns pga det omfattande bruket innan förbudet. Det utvecklades redan på 1800-talet och företaget Monsanto producerade PCB-produkter pga dess egenskaper, bl.a. motståndskraft mot brand. Än idag kan byggnader, industrimaskiner och verktyg innehålla PCB och Naturvårdsverket har stiftat lagar om hur dessa måste saneras.

Mögel är till skillnad från Asbest och PCB inte en produkt skapad av människan, utan  naturligt förekommande, men ändå hälsovådlig. Mögel uppstår i byggnader, bostäder och på arbetsplatser och utgör en risk för exponering för de som vistas där. Exponering för mögel kan leda till astma, allergier, hudutslag, luftvägssjukdomar och andra sjukdomar.

I Uppsala, Stockholm, Västerås och omnejd utförs asbestsanering, pcbsanering och mögelsanering av Industrisanering i Sverige AB, vilka du kan vända dig till för mer information om ämnet.

Nedan följer några av de viktigaste stegen att ta innan själva saneringsarbetet av mögel, pcb och asbest ska genomföras. 

1. Identifiering av det som innehåller asbest, PCB och mögel

För att undvika hälsoskador måste man hantera de maskiner och material som innehåller de skadliga ämnena på rätt sätt. Asbest-damm kan t.ex. sätta sig i lungorna och orsaka allvarliga hälsoproblem om man börjar riva asbesthaltigt material utan rätt kunskap och rätt metoder.

BAS-P: Byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering, byggherren och BAS-U: Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet, samt arbetsgivaren delar ansvaret att göra en ordentlig utredning om de hälsovådliga ämnena. Då det krävs ingående kunskap anlitas oftast företag som kan asbest-, pcb- och mögelsanering för att genomföra en sådan utredning.

För mer information kan du läsa i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3).

2. Tydlig ansvarsfördelning och skrivna instruktioner

Det ska finnas skydds- och hanteringsinstruktioner på en arbetsplats där asbesthaltiga material hanteras. Om det handlar om rivningsarbete så måste det ske av en saneringsfirma. Genom att ha en ansvarig för arbete, säkerställs att arbete görs på rätt sätt, t.ex. i en situation där man upptäcker mer kontaminerat material än tidigare befarats. Provtagning kan behöva ske fler än en gång av en behörig firma. Mer om provtagning kan du läsa här.

3. Löpande uppdatering av arbetsmiljöplanen

I arbetsmiljöplanen som upprättats ska det tydligt framgå var det finns hälsovådliga material och hur mycket. Eftersom man under saneringens gång ofta upptäcker nya dolda kontaminerade material behöver arbetsmiljöplanen uppdateras löpande. Det bör även stå i arbetsmiljöplanen hur och var man tar prover, vem som ska ta proverna, samt var proverna ska skickas för att analyseras.  Varje gång nya prover tas och resultaten fås ska dessa redovisas i arbetsmiljöplanen.

Mer information om hur en arbetsmiljöplan upprättas kan du läsa om på Arbetsmiljöverkets hemsida

provtagning pcb och asbest
provtagning av asbest, pcb och mögel sker i laboratorium

4. Provtagning och analys

För att veta om ett material innehåller pcb eller asbeset behöver man utföra en provtagning. Det måste göras FÖRA man börjar riva eller bearbeta materialet. Analysen behöver göras av någon som besitter rätt kunskaper.

Företag som UAMS och Industrisanering i Sverige AB sköter provtagning av asbest, radon, pcb och andra hälsovådliga ämnen som behöver saneras. 

I vissa fall kan man se att ett material innehåller asbest eller mögel, men för att få det bekräftat behövs ofta provtagning och analys. Sådana sker i speciella laboratorier.

Det är viktigt att de som utför arbetet med undersökningen gör det enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det innefattar t.ex. hur man förhindrar att asbesthaltigt material dammar, vilken skyddsutrustning man bör ha, hur eventuellt avfall ska hanteras med mera.

Kontakta oss gärna för mer information om du misstänker att det finns asbest, pcb eller mögel på din arbetsplats.

Bränder kan orsaka stora skador på ditt hem, framförallt om det inte konstruerats efter det vi vet idag om brandtätning. Den förstör möbler, mattor, gardiner, kläder, mat, papper och till och med dina värdesaker. Om du bor i ett trähus kan den förstöra hemmets interiör. I värsta fall är skadorna inte enbart materiella. Men om du vidtar vissa åtgärder för att förhindra att bränder startar kan du rädda ditt hem. Det första steget är att se till att ditt hem är ordentligt förberett. Här kommer våra 10 tips för att skydda dig mot brand.

1. Placera inte saker som kan börja brinna nära spisen

Gå inte heller från spisen om den är på. En spisvakt kan vara en klok investering. En sådan stänger av spisen vid fara för brand.

2. Om du har spis eller kamin. Lägg aldrig askan i soppåsen

En öppen spis eller kamin hemma kan verkligen vara mysigt och ge behaglig värme. Men att elda ved skapar aska. Askan kan glöda många timmar efter att elden slocknat. Lägg aldrig askan i en soppåse, utan ha en speciell hink i metall avsedd för aska.

3. Lämna inte stearinljus utan uppsikt

Levande ljus kan skapa hemtrevnad och är ett mycket vanligt inslag i svenska hem hela vintern. Levande ljus är också en vanlig orsak till bränder. Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt. 

4. Använd inte elektriska apparater om sladden är skadad

Skadade sladdar till elektriska apparater kan orsaka en brand. Koppla ur alla elektriska apparater när du inte använder dem. Använd helst inte förlängningssladdar. Om du måste använda en förlängningssladd ska du se till att den har minst 200 % högre kapacitet än vad du behöver. Om du till exempel behöver 10 ampere, skaffa 20 ampere.

5. Placera inte elektriska element nära antändliga material

Lägg inte kläder eller annat som kan börja brinna på ett elektriskt element. Det kan kan verka som en ofarlig idé, men om du lämnar dessa föremål för nära ett elektriskt element kan det orsaka en mycket allvarlig och kostsam brand.

6. Lämna inte tändstickor eller tändare där barn kan komma åt dem

Om du bor i ett hushåll med barn, lämna aldrig tändstickor eller tändare så att barnen kan komma åt dem. Det kan kan leda till en husbrand och och oerhört tragiska konsekvenser.

7. Installera brandvarnare och kontrollera regelbundet batterierna

En brandvarnare är en billig och klok investering. En brandvarnare kommer att aktiveras när det börjar brinna, och det kan rädda ditt liv. Om du bor i ett hus som är byggt efter 1980 bör det finnas rökdetektorer installerade på varje våning och batteriet bör kontrolleras minst en gång om året.

8. Köp en brandsläckare

Brandsläckare finns i olika typer. Pulversläckare, skumsläckare och kolsyresläckare. För hemmabruk rekommenderar vi en pulversläckare på minst 6 kg som är godkänd enligt europeisk standard för pulversläckare - SS EN 3.

9. Rök inte i sängen eller där du kan somna

Rök helst inte alls för din hälsas skull, men absolut inte i sängen eller där du kan somna. Glöden från en cigarett kan i kontakt med tyg, trä eller annat antändligt material orsaka en förödande brand.

10. Brandtätning av fastigheten

När branden är ett faktum kan brandtätning göra skillnaden mellan en liten hanterbar eld och en okontrollerad storbrand. Brandtätning går till på flera olika sätt. T.ex. kan man använda värmebeständigt material på väggar, tak och golv i en byggnad. Man ser till att brandgaser inte kan ta sig igenom golv, tak eller väggar. Man planerar var byggnadens svaga punkter är och förstärker dessa. En brandsäkrad byggnad kan fortsätta att vara beboelig efter en brand eftersom den begränsats till ett specifikt område. I många fall kan en byggnad fortsätta användas för andra ändamål medan reparationerna utförs. Brandtätning är viktigt att ta hänsyn till redan när man bygger huset eller stugan. Ta kontakt med oss om hur vi kan förebygga bränder genom brandtätning. Vi utför även brandtätning i Uppsala och Västerås.

För att upprätthålla en sund miljö att vistas i kan sanering vara en nödvändighet. Men sanering måste inte betyda att man använder kemikalier som är skadliga för miljön, djur och människor. Isblästring, även kallad kolsyreblästring, är en miljövänlig, skonsam saneringsmetod som inte innefattar kemikalier eller vätskor.

Fördelar med isblästring

  1. Sanerar utan farliga kemikalier
  2. Lämnar inget avfall eller fukt. Det sanerade kan oftast dammsugas upp.
  3. Isblästring är en kostnadseffektiv saneringsmetod i Stockholm.
  4. Funkar på många ytor och material.
  5. Sanerar effektiv även mikrobiella skador.
  6. Återanvänder koldioxid som biprodukt från avfallsförbränning, vilket betyder att den inte är en egen källa till ökad koldioxid i atmosfären.

Hur fungerar isblästring?

Ytan som behöver saneras blästras med små partiklar eller pellets som består av torr-is. När torr-isen träffar ytan uppstår kolsyra. När kolsyran träffar ytan börjar den avlägsna föroreningar från ytan, t.ex. fett, smuts, färg, mögel, svamp, bakterier och virus. Isblästring är det säkraste sättet att rengöra ytor eftersom det inte involverar några kemikalier, så det finns inga skadliga biprodukter från processen.

I vilka situationer kan isblästring användas?

Isblästring används för sanering av många olika ytor, t.ex. trä, sten, betong, metall, glas och keramik. Den kan också användas för att rengöra industriell utrustning, inklusive men inte begränsat till: pumpar, pannor, värmesystem, kylsystem, motorer, filter och turbiner. Isblästring kan användas för att rengöra både hårda och mjuka ytor och kan utföras på olika sätt. Det kan göras manuellt, med hjälp av handhållna enheter, eller med maskiner.

Isblästring kan användas tillsammans med andra tekniker, t.ex. sandblästring och torrsugning. Dessa metoder kan användas tillsammans för att uppnå ett effektivare saneringsresultat. 

isblästring stockholm - ett miljövänligt val

Isblästring Stockholm – ett miljövänligt val

Sanering med farliga kemikalier kan orsaka skador på miljön, inklusive effekterna av ökad koldioxid i atmosfären och vattenföroreningar. Dessa skador orsakas av användningen av giftiga kemikalier som är skadliga för miljön, djur och människor. Isblästring är därför ett riktigt bra metod för sanering. Vilken saneringsmetod är mest lämpad för dina behov? Hör av dig till en saneringsexpert och hör om isblästring i Stockholm och beskriv ditt saneringsproblem.

UAMS är ett företag som erbjuder tjänster för asbestsanering i Stockholm. Det är viktigt att man tar tag i problemet i tid för att undvika skador på hälsan. Om man befinner sig i en byggnad med asbest kan asbestfibrer hänga med in i lungorna när man andas in det. Dem är väldigt tunna och små och kan orsaka allvarliga lungsjukdomar.

Det är sedan länge förbjudet att använda sig av asbest. Trots detta förekommer det fortfarande i äldre byggnader då det var ett väldigt användbart material. Man bör därför vara noga med att undersöka äldre byggnader för att ta reda på om asbest förekommer.

Riv inte upp asbest

Om asbesten är inkapslad utgör det ingen fara. Om man däremot börjar river upp asbesten i samband med exempelvis en renovering kan det bli farligt. När asbesten rivs upp frigörs fibrer i form av damm som kan hänga med ner i lungorna när man andas in det. För att undvika detta bör en asbestsanering utföras i samband med renoveringen för att hantera allt asbesthaltigt material.

Detta krävs vid hantering av asbestsanering

Vem som helst kan inte hantera asbest. För att hantera och sanera asbest krävs ett tillstånd från Arbetsmiljöverket. Om du är intresserad av att läsa mer kring detta kan du gå in på arbetsmiljöverkets hemsida. Detta berör både privatpersoner och byggindustrin.

Asbest har sedan en tid tillbaka varit förbjudit. Trots detta förekommer det dock hundra tals dödsolyckor varje år i asbestrelaterade sjukdomar. Den varligaste sjukdomen är mesoteliom som är en mycket allvarlig cancerform.

Skyddsåtgärder för att minimera risken

Funderar du exempelvis på en renovering är det viktigt att veta om materialet i väggarna innehåller asbest. Även efter rivningen kan asbest hänga kvar i luften i form av damm som man kan riskera att andas in. Utför därför alltid en asbestprovtagning om du misstänker att materialet är drabbat. Om det visar sig att det är det, krävs speciella skyddsåtgärder och utbildningar.

PCB står för polyklorerade bifenyler och består kemisk av två bensenringar som i olika grad är mättande klor. PCB har skadliga effekter på djur och människor, ämnet har förbjudits helt i Sverige sedan 1978. Däremot finns ämnet fortfarande kvar i miljön på grund av ämnes långa nedbryningstid. Om du äger en fastighet som är byggd mellan 50- och 70-talet finns det alltså en stor risk att byggnaden innehåller PCB. Om det skulle vara så att du misstänker att din bostad är drabbad av PCB är det viktigt att du tar reda på hur hög halten är. Om det skulle visa sig att PCB halten är för hög bör du kontakta ett företag som har en omfattande kompetens inom PCB-sanering i Stockholm

Regler kring PCB-sanering av byggnader 

Byggnader eller anläggningar som är uppförda eller renoverade 1956–1969, med undantag av industribyggnader, ska ha genomgått en PCB-Sanering senast den 30 juni 2014. Denna regel gäller även byggnader och anläggningar från 1970–1973 som då ska ha genomgått en PCB-sanering innan den 30 juni 2016. 

PCB påverkan på miljön och hälsan 

Reglerna kring PCB-sanering är till för att begränsa den pågående spridning av PCB till miljön. PCB spridningen är ett hot mot människornas hälsa, dessutom är det även ett hot mot djuren exempelvis säl, utter och havsörn. För dig som fastighetsägare är det extra viktigt att veta att det är en skyldighet att inventera och sanera byggnader och anläggningar från PCB. Dessutom ska du som fastighetsägare kunna redovisa hur ni kommer att ta hand om det PCB-haltiga avfallet.  

Trygghet och säkerhet med PCB-sanering  

Ta kontakt med ett företag som har en omfattande kompetens inom PCB-sanering i Stockholm, för att du ska kunna känna dig trygg och säker med din bostad.  

crossmenu