010 206 50 66
KONTAKT

Radon är en osynlig och luktfri gas som naturligt bildas när uran och radium bryts ned i marken. Den kan tränga in i bostäder och ansamlas i höga halter, vilket utgör en allvarlig hälsorisk. I Stockholm, liksom i många andra områden, kan radonhalten vara särskilt hög på grund av geologiska förhållanden. I denna artikel kommer vi att ge dig tips och råd för att skapa ett radonfritt boende i Stockholm.

Vad är radon och varför är det viktigt att bekämpa det?

Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer vid långvarig exponering. När radonhaltiga partiklar andas in kan de fastna i lungorna och skada cellerna över tid. Det är därför viktigt att bekämpa radon och minska exponeringen för att skydda vår hälsa och välbefinnande.

Radonsanering Stockholm
Radon finns naturligt i marken omkring oss.

Radonsanering i Stockholm: En översikt av situationen

I Stockholm finns områden med höga radonhalter på grund av berggrunden och geologiska förhållanden. Det är därför viktigt att vara medveten om radonproblemet och vidta åtgärder för att minska radonhalten i bostäder.

Hur påverkar radon hälsan och varför är det en fara?

Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning och kan vara särskilt farligt för rökare. Exponering för höga radonhalter under lång tid ökar risken för att utveckla lungcancer. Därför är det viktigt att ta radonproblemet på allvar och agera för att skydda dig och din familj.

Hur vet jag om mitt hem är drabbat av radon?

Det enda sättet att vara säker på radonhalten i ditt hem är att genomföra en radonmätning. Det finns olika typer av radonmätningskit tillgängliga på marknaden. Du kan välja mellan korttidsmätningar som pågår i några dagar eller långtidsmätningar som sträcker sig över flera månader. Det är rekommenderat att genomföra en långtidsmätning för att få en mer representativ bild av radonhalten i ditt hem.

Steg för steg: Så genomför du en effektiv radonsanering
För att skapa ett radonfritt boende i Stockholm

Steg 1: Utför en radonmätning: Börja med att genomföra en radonmätning i ditt hem för att fastställa radonhalten. Detta ger dig en grundläggande förståelse för situationen och vägledning för vidare åtgärder.

Steg 2: Konsultera en radonsaneringsfirma: Vid höga radonhalter kan det vara nödvändigt att anlita en professionell radonsaneringsfirma. De kan utföra en grundlig inspektion och ge dig en åtgärdsplan baserad på ditt specifika fall.

Steg 3: Tätningsåtgärder: För att minska radoninträngningen kan du vidta tätningsåtgärder såsom att täta sprickor och glipor i golv, väggar och fundament. Detta minskar möjligheterna för radon att tränga in i bostaden.

Steg 4: Ventilationssystem: Ett effektivt ventilationssystem kan bidra till att förhindra ackumulering av radon. Se till att ditt ventilationssystem är väl fungerande och ventilera regelbundet.

Steg 5: Aktivt dräneringssystem: I vissa fall kan det vara nödvändigt att installera ett aktivt dräneringssystem för att avlägsna radon från marken kring bostaden. Detta kan vara en mer omfattande åtgärd som kräver professionell hjälp.

Vägledning för att välja rätt radonsaneringsföretag i Stockholm

När du väljer en radonsaneringsfirma i Stockholm, se till att de är certifierade och har erfarenhet av att hantera radonproblem. Be om referenser och kontrollera deras tidigare arbete för att säkerställa att de har kompetens att utföra effektiva åtgärder.

Vanliga metoder för radonsanering och deras effektivitet

Det finns flera vanliga metoder för radonsanering, inklusive tätningsåtgärder, ventilationssystem, aktivt dräneringssystem och installation av radonsug. Effektiviteten av dessa metoder beror på den specifika situationen och behovet av åtgärder.

Budgetvänliga åtgärder för att minska radonhalten i ditt hem

Om du har en begränsad budget kan det vara möjligt att vidta vissa åtgärder själv för att minska radonhalten. Exempel på budgetvänliga åtgärder kan inkludera tätningsreparationer och förbättrad ventilation. Rådfråga en radonsaneringsexpert för råd som passar din budget och situation.

Hur kan Stockholmare förebygga radonproblem?

För att förebygga radonproblem i Stockholm, kan man vidta följande åtgärder:

Radonmätning: Genomför regelbundna radonmätningar i ditt hem för att övervaka radonhalten och upptäcka eventuella förhöjda nivåer i tid. Det är särskilt viktigt att utföra en mätning om du flyttar till en ny bostad eller om det har skett förändringar i byggnaden, till exempel om du har gjort renoveringar.

Ventilation: Se till att ditt ventilationssystem är i gott skick och fungerar effektivt. En välventilerad bostad hjälper till att minska radonhalten genom att utspäda och avlägsna gasen. Ventilera regelbundet genom att öppna fönster och dörrar, särskilt under perioder med låg radonhalt utomhus.

Tätningsåtgärder: Inspektera ditt hem och täta eventuella sprickor och glipor i golv, väggar och fundament. Detta minskar möjligheterna för radon att tränga in i bostaden. Använd tätningsmaterial av hög kvalitet och följ rekommendationerna för korrekt installation.

Dränering: Se till att din fastighet har en effektiv dränering för att avleda vatten bort från byggnaden. Ett väl fungerande dräneringssystem kan bidra till att minska risken för radoninträngning genom att förhindra fuktackumulering i marken runt bostaden.

Informera dig själv: Håll dig uppdaterad om radonrelaterade nyheter och information i Stockholm. Det kan finnas kampanjer, evenemang eller program som erbjuder råd och stöd för radonsanering. Kontakta din lokala myndighet eller hälsoorganisationer för att få information och resurser.

Värt att veta: Lagar och regler för radonsanering i Stockholm. Det finns lagar och regler som reglerar radonsanering i Stockholm. Det kan vara viktigt att vara medveten om dessa och se till att följa de riktlinjer och föreskrifter som fastställs av ansvariga myndigheter. Rådfråga din kommun eller läs på webbplatser Boverket för att få detaljerad information om lagstiftningen och kraven i Stockholm.

Att skapa ett radonfritt boende är av stor betydelse för hälsan och välbefinnandet hos Stockholms invånare. Genom att vara medveten om radonproblemet, genomföra radonmätningar och vidta lämpliga åtgärder kan man minska radonhalten och skapa en säkrare inomhusmiljö. Genom att följa tipsen och råden som presenterats i denna artikel kan Stockholms invånare ta steget mot

Läs mer om Radonsanering Stockholm

Vad är PCB?

Polychlorerade bifenyler (PCB) är en grupp av syntetiska kemikalier som en gång i tiden användes flitigt inom industrin och i byggnadsmaterial. PCB har egenskaper som gör dem mycket användbara, såsom att de är eldfasta, har låg värmeledningsförmåga och är mycket stabila. Men med tiden har forskning visat att PCB kan vara skadliga för människor och miljön, och därför har användningen av dessa ämnen förbjudits i många länder, inklusive Sverige.

Hur utförs PCB-sanering?

PCB-sanering är processen att identifiera och ta bort material som innehåller PCB på ett säkert och kontrollerat sätt. Det första steget i en saneringsprocess är att undersöka om det finns PCB i byggnaden eller området. Det görs genom att provta material och analysera dem i laboratorium.

När PCB-källorna har identifierats, är nästa steg att bestämma den mest lämpliga metoden för att ta bort eller behandla materialet. Det kan innebära att man tar bort och ersätter isoleringsmaterial, förseglar PCB-haltiga fogar eller renar drabbade områden. I vissa fall kan det vara nödvändigt att riva byggnader eller strukturer för att säkerställa att allt PCB-material avlägsnas.

Slutligen måste det PCB-haltiga avfallet hanteras på rätt sätt. Det innebär att det ska transporteras till en godkänd avfallsanläggning där det kan förvaras eller behandlas för att förhindra spridning av PCB till miljön.

Läs mer om PCB-sanering i Stockholm

Viktigt EU-direktiv 96/59/EG om PCB

EU-direktiv 96/59/EG är en viktig lagstiftning som syftar till att minimera riskerna förknippade med PCB och skydda människors hälsa och miljön. Direktivet kräver att medlemsländerna vidtar åtgärder för att identifiera och avlägsna PCB från utrustning och byggnader, och att de följer riktlinjer för säker hantering av PCB-haltigt avfall.

Läs direktivet här

Det är mycket viktigt för Sverige och andra EU-länder att följa direktivet och se till att alla PCB-saneringsprojekt genomförs enligt de uppsatta reglerna. Att följa EU-direktiv 96/59/EG innebär att vi tar ansvar för att skydda vår hälsa och miljön från de skadliga effekterna av PCB.

Genom att följa dessa riktlinjer kan vi säkerställa att PCB inte längre utgör ett hot mot vår hälsa eller miljön. Detta innebär att vi aktivt arbetar för att förhindra långsiktiga konsekvenser som förorenat dricksvatten, skadad natur och negativa hälsoeffekter på människor och djur.

Informera och engagera allmänheten Det är viktigt att allmänheten är medveten om riskerna med PCB och hur viktigt det är att hantera dessa ämnen på rätt sätt. Genom att sprida information om PCB-sanering och vikten av att följa EU-direktiv 96/59/EG, kan vi uppmuntra fler människor att delta i arbetet med att skydda vår hälsa och miljö.

Det är även viktigt att myndigheter, företag och privatpersoner samarbetar för att säkerställa att PCB-sanering sker på ett effektivt och säkert sätt. Tillsammans kan vi förhindra att dessa skadliga ämnen fortsätter att påverka våra liv och miljö.

Sammanfattning

PCB-sanering är en avgörande process för att skydda människors hälsa och miljö från de negativa effekterna av polychlorerade bifenyler. Genom att följa EU-direktiv 96/59/EG och genomföra effektiva PCB-saneringsprojekt, kan vi säkerställa att vi tar ansvar för att minimera riskerna förknippade med dessa farliga ämnen. Det är viktigt att alla aktörer - från myndigheter och företag till privatpersoner - är engagerade i denna process och arbetar tillsammans för att skapa en hållbar och säker framtid för oss alla.

Industrisanering i Sverige AB är ett pålitligt och miljömedvetet företag som specialiserar sig på bland annat PCB-sanering. Med lång erfarenhet inom branschen och en stark passion för att skydda både människors hälsa och vår miljö, är vi det självklara valet när det gäller att hantera PCB-relaterade problem.

Varför välja Industrisanering i Sverige AB?

Lita på Industrisanering i Sverige AB när det gäller att ta hand om era PCB-relaterade problem. Vi ser till att ni kan känna er trygga i vetskapen om att er PCB-sanering genomförs på bästa möjliga sätt, alltid med hänsyn till miljön och människors hälsa. Kontakta oss redan idag genom formuläret nedan eller genom att ringa 010 206 50 66 för att få mer information om hur vi kan hjälpa er att säkerställa en renare och säkrare framtid för er verksamhet och omgivningen.

Mögeltillväxt kan orsaka betydande skador på byggnader och utgöra hälsorisker för de boende. Effektiv mögelsanering innebär att mögeltillväxt och sporer avlägsnas från drabbade områden. Torrsugning eller vakuumsugning är ett viktigt steg i mögelsanering som kan erbjuda flera fördelar. I den här artikeln kommer vi att diskutera fördelarna med att använda torrsugning vid sanering av mögel.

Torrsugning av mögel

Torrsugning tar bort mögelsporer

Mögelsporer kan snabbt spridas till andra delar av en byggnad under mögelsanering, vilket leder till ytterligare mögeltillväxt. Dammsugning av industriell kvalitet kan ta bort mögelsporer från luften och ytorna, förhindra spridning och minska sannolikheten för framtida mögeltillväxt.

Ökar effektiviteten

Utrustning för torrsugning är mer kraftfulla och effektiva än vanliga hushållsdammsugare. Detta innebär att mögelsaneringsteam kan arbeta snabbare och mer effektivt, vilket minskar tiden och kostnaderna för saneringen.

Förbättrar luftkvaliteten inomhus

Mögeltillväxt kan orsaka dålig inomhusluftkvalitet, vilket leder till andningsproblem och andra hälsoproblem. Torrsugning kan ta bort mögelsporer och andra föroreningar från luften och från material, förbättra inomhusluftens kvalitet och skapa en hälsosammare miljö för de boende.

Torrsugning minskar korskontaminering

Korskontaminering är ett vanligt problem vid mögelsanering. Mögelsporer kan lätt spridas till andra delar av byggnaden, vilket leder till ytterligare mögeltillväxt. Torrsugning kan minska korskontaminering genom att ta bort mögelsporer och förhindra att de sprids till andra områden.

Eliminerar lukter

Mögeltillväxt kan orsaka unken lukt som kan vara svår att eliminera. Torrsugning kan ta bort mögelsporer och andra föroreningar som bidrar till dessa lukter, vilket gör att utrymmet luktar fräscht och rent.

Torrsugning kan vara lösningen

Torrsugning är ett viktigt steg i mögelsanering som erbjuder flera fördelar. Det kan ta bort mögelsporer, öka effektiviteten, förbättra inomhusluftens kvalitet, minska korskontaminering och eliminera unken lukt. Mögelsaneringsteam bör använda vakuumsugare av industriell kvalitet för att säkerställa effektiv och effektiv borttagning av mögel, vilket skapar en säker och hälsosam miljö för de boende i byggnaden.

Läs mer om torrsug Stockholm

Kontakta oss längre ner på sidan för gratis offert eller mer info

Radon är en naturligt förekommande gas som produceras genom sönderfall av radioaktiva grundämnen, såsom uran, som finns i jord, sten och vatten. När dessa element går sönder frigör de radongas, som kan sippra in i bostäder och byggnader genom sprickor i grund, golv eller väggar.

Radon är en luktfri, smaklös gas som kan leta sig in i hem och byggnader. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den farlig för hälsan. Det beräknas att ca 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av för hög radonhalt i bostaden. Att välja rätt radonsaneringsföretag är avgörande för att säkerställa säkerheten för ditt hem och familj.

Läs mer om vilka hälsoeffekter Radon kan ha hos Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/radon/halsoeffekter-av-radon/

Kommunen har tillsynsansvar enligt Miljöbalken, så det kan hända att kommunen ber dig undersöka om det finns Radon.

Läs mer i miljöbalken här:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/

Expertis och meriter

Erfarenhet och rykte är viktiga faktorer att tänka på när du väljer radonsaneringsföretag. Leta efter ett företag med en beprövad meritlista av framgång i radonreducering och har fått positiv feedback från tidigare kunder. Detta kommer att ge dig förtroende för att företaget har de färdigheter och kunskaper som krävs för att hantera ditt radonproblem effektivt.

UAMS och Industrisanering i Sverige är medlemmar i Svensk Radonförening och arbetar med Radonsanering i Stockholm, Uppsala, Västerås och omnejd.

Metoder och teknik

Det är viktigt att välja ett radonsaneringsföretag som använder de senaste metoderna och tekniken. Leta efter ett företag som använder beprövade radonreducerande tekniker och har de verktyg som krävs för att få jobbet gjort effektivt. Detta kommer att ge dig sinnesfrid att företaget har förmågan att hantera ditt radonproblem.

Kostnad och garanti

Få offerter från olika företag och jämför priser. Tänk dock på att det billigaste alternativet kanske inte alltid är det bästa. Välj ett företag som erbjuder rättvisa och rimliga priser och ger en detaljerad uppdelning av deras tjänster. Leta också efter ett företag som erbjuder en garanti för sina tjänster för att säkerställa att problemet är helt löst.

Radon är ett allvarligt hälsohot, och att välja rätt radonsaneringsföretag är avgörande. Ta dig tid att jämföra olika företag och deras tjänster. Kom ihåg att leta efter ett företag som har expertis, erfarenhet, metoder, kostnad och garanti som uppfyller dina behov.

Kontakta oss gärna för mer information om Radon i Stockholm, Uppsala, Västerås och trakterna därkring, eller en kostnadsfri offert längre ner på sidan.

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som finns i miljön och som finns i bostäder och andra byggnader. På vissa platser är det viktigt att mäta radon. Det produceras genom sönderfall av uran och andra radioaktiva ämnen i marken och kan komma in i byggnader genom sprickor och öppningar i grunden, såväl som genom vattenförsörjningen.

Läs mer om våra tjänster inom radonmätning och sanering

Geologiska förhållanden med högre risk för radonproblem

Medan radon finns överallt, kan nivåerna variera avsevärt beroende på platsen och de specifika geologiska förhållandena. I vissa områden kan radonhalterna vara mycket låga och utgöra liten risk för människors hälsa. Men i andra områden kan nivåerna vara mycket högre och utgöra en betydande risk för de som bor eller arbetar i byggnaden.

Radonmätning i Stockholm

Exponering för höga halter av radon kan vara farligt, eftersom gasen är ett känt cancerframkallande ämne och kan orsaka lungcancer. Enligt United States Environmental Protection Agency (EPA) är radon den främsta orsaken till lungcancer bland icke-rökare och den näst vanligaste orsaken till lungcancer totalt sett.

Med tanke på de potentiella riskerna med radonexponering är det viktigt att mäta radonhalterna i ditt hem eller på arbetsplatsen. UAMS AB och Industrisanering i Sverige AB har experter inom radontestning, så ta gärna en kontakt med dem om detta.

Om halterna av radon visar sig vara höga finns det åtgärder som kan vidtas för att minska risken för exponering. Ett alternativ är att installera ett radonreducerande system, som är utformat för att förhindra att radongas kommer in i byggnaden. Dessa system kan installeras av en professionell och involverar vanligtvis tätning av eventuella sprickor eller öppningar i fundamentet och installation av ett ventilationssystem för att hjälpa till att ta bort gasen från byggnaden.

Försiktighetsåtgärder för att minimera risker med Radon

Förutom att mäta halterna av radon i ditt hem eller på arbetsplatsen, finns det även flera andra försiktighetsåtgärder du kan vidta för att minska risken för exponering. Dessa inkluderar:

Genom att vidta dessa försiktighetsåtgärder kan du hjälpa till att skydda dig själv och andra från de potentiella riskerna med radonexponering och minska risken för lungcancer. Med tanke på de allvarliga konsekvenserna av höga radonhalter är det viktigt att ta sig tid att mäta halterna i ditt hem eller på arbetsplatsen och vidta åtgärder för att minska risken vid behov.

Radonsanering i Stockholm hittar du här

Europeiska kommissionen vill stärka skyddet mot asbest och föreslå lägre gränsvärden för exponering. Många arbetstagare skulle fortfarande utsättas för asbest och riskera att utveckla cancer, enligt Claes-Mikael Ståhl, talesman för Europafacket.

Europeiska unionen har förbjudit alla former av asbest sedan 2005, men asbest förekommer fortfarande i äldre byggnader. Arbetare löper störst risk att utsättas för cancerframkallande asbest. Europeiska kommissionen föreslog på onsdagen att gränsvärdet för yrkesmässig exponering för asbest ska sänkas till en nivå som är tio gånger lägre än det nuvarande gränsvärdet.

Här kan du läsa förslaget till ändringen av direktivet

"Den ändring av direktivet som vi föreslår i dag kommer att leda till en betydande minskning av arbetstagarnas exponering för asbest och samtidigt ge utbildning och vägledning för arbetsgivarna"

Nicolas Schmit, EU-kommissionär

Men förslaget kritiseras för att det inte är tillräckligt långtgående.

Enligt honom har inte Europeiska kommissionen ställt sig på vetenskapens sida utan på företagens lobbyisters. Den har föreslagit en gräns som fortfarande skulle innebära att många arbetstagare fortfarande skulle vara exponerade för asbest och riskera att utveckla cancer. Människors liv bör alltid gå före vinst.

Europaparlamentet kräver kraftigare åtgärder

Europaparlamentsledamoten Ilan De Basso (S), som sitter i parlamentets sysselsättningsutskott, är också kritisk till kommissionens förslag. "Kommissionen vill sänka gränsvärdena för asbest och göra dem tio gånger lägre än de nuvarande, men vi menar att gränsvärdena behöver vara 100 gånger lägre för att garantera ett bättre skydd mot arbetsrelaterad cancer", säger han till Europaportalen i en skriftlig kommentar.

I oktober 2021 kommer Europaparlamentet att rösta om att sänka det nuvarande gränsvärdet för asbest med 100 gånger. Det finns ingen säker nivå för exponering för asbest och därför bör ingen arbetstagare hantera asbest utan skyddsutrustning och utbildning.

Industrisanering i Sverige är tillsammans med UAMS AB en säker leverantör av kvalificerad asbestsanering. Vi håller oss till rådande regelverk och arbetar efter Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vill du veta mer om asbestsanering, kontakta oss nedan.

En vattenskada är svår att åtgärda på egen hand. Det krävs ordentlig avfuktningsteknik för att torka upp all fukt, inte bara från ytan, men bakom paneler, under golvskikt och andra platser dit fukten trängt sig in. UAMS AB erbjuder professionella tjänster inom avfuktningsteknik i Stockholm, Uppsala, Enköping, Västerås och omnejd för att åtgräda fuktskador och återställa hus till ursprungsskick.

Det gäller att agera snabbt, eftersom fukt orsakar värre problem ju längre man väntar. Och problemen blir svårare att åtgärda ju värre fuktskadan blivit. Om olyckan är framme, tvecka inte att kontakta UAMS AB som även har jour dygnet runt (för visst känns det som att olyckor alltid sker med den sämsta tajmingen).

Vad händer om man inte avfuktar?

Fuktskador som drabbar en fastighet kan orsakas av många saker, bl.a.

Behov av avfuktningsteknik
Här behöver det fixas lite

Husets strukturella integritet kan vara i fara om det finns för mycket långvarig fukt i huset. Man kan märka det genom att golven buktar och svajar, färg flagar eller tapeter som släpper från väggen. Trädetaljer i huset som sväller kan också vara ett tecken att se upp med.

Enligt många är vattenskador det värsta ett hus kan utsättas för. Beroende på hur omfattande skadan är eller hur lång tid det gått innan man sökt hjälp kan kostanden öka markant. Förutom ekonomiska besvär så kan fuktskador leda till mögel som är både hälsofarligt och skadligt för husets struktur.

Avfuktningsteknik på fem steg

Det mest effektiva sättet att åtgärda ett fuktproblem är att använda professionell avfuktningsteknik. Dessa fem steg är något som UAMS och Industrisanering i Sverige följer för att åtgärda fuktproblem.

 1. Utredning av fuktskadans omfattning
  Moderna mätinstrument används av våra erfarna certifierade tekniker för att lokalisera källan till vattenskadan, bedöma omfattningen och förklara vad som behöver göras.
 2. Få bort all fukt och vatten
  Olika metoder som t.ex. absorbering, dränering, pumpning och dammsugning används för att återställa rum och material till torrt stadium.
 3. Avdunstning av fukt
  Vi har professionella maskiner som avdunstar fukt och vatten snabbt.
 4. Avfuktningsteknik
  Fukt dras ut från luften med professionella avfuktningsmaskiner. Detta snabbar upp torkningsprocessen.
 5. Uppföljning och övervakning
  Saneringsexperter mäter luftfuktigheten för att garantera att området torkar, hur lång tid det beräknas ta och vilka förändringar som eventuellt behöver göras för att snabba upp torkningsprocessen och undvika för hög fuktnivå.

Avfuktningsteknik löser fuktproblem

Fuktskador måste åtgärdas snabbt. Inte nog med att fukten kan skada byggnaden, så kan mögelangrepp orsaka hälsoproblem för de som vistas i närheten. Vi har en effektiv metod som återställer en fastighet till torrt och fint skick. Kontakta gärna våra experter som finns tillgängliga på jour-telefon dygnet runt om olyckan är framme. Längre ner på sidan och på kontaktsidan hittar du ett kontaktformulär du kan använda.

För att bidra till ökad kunskap inom sanering av mögel, asbest, Kreosot, Klorparaffiner, radon, hussvamp och annat otrevligt lanseras sajten Saneringsfirma Stockholm som en guide till de som hamnat i en situation som kräver hjälp av en saneringsfirma. Där kan de få råd om hur de kan gå tillväga och om det finns saker som de kan göra själva.

Saneringsfirma Stockholm drivs av vårt systerföretag UAMS AB och sajten kommer att växa allteftersom, med nya rön, bra tips om hur man kan vårda sin fastighet och förhoppningsvis inte hamna i en situation där man behöver anlita en saneringsfirma.

Besök Saneringsfirma Stockholm

Förekomsten av polyklorerade bifenyler (PCB) i byggnadsrelaterade material, såsom tätning och färger, är en miljömässig hälsofråga med omfattande konsekvenser för anläggningar, särskilt skolor och utbildningsanläggningar. PCB-kontamination kan snabbt bli dyrt, tidskrävande och farligt för folkhälsan. Otydlighet kring PCB-testning, upptäckt och borttagningsprocesser gör att anläggningschefer och fastighetsägare är osäkra på hur de ska hantera potentiell PCB-kontamination.

PCB-utredning av offentlig byggnad

Polyklorerade bifenyler (PCB) är blandningar av upp till 209 individuella klorerade föreningar (kända som kongener). Det finns inga kända naturliga källor till PCB. PCB är antingen oljiga vätskor eller fasta ämnen som är färglösa eller ljusgula. Vissa PCB kan existera som en ånga i luft. PCB har ingen känd lukt eller smak.

PCB har använts som kylmedel och smörjmedel i transformatorer, kondensatorer och annan elektrisk utrustning eftersom de är brandsäkra och är bra isolatorer. Tillverkningen av PCB har stoppats på grund av bevis för att de byggs upp i miljön och kan orsaka allvarliga hälsoskador. Produkter tillverkade före 1977 som kan innehålla PCB inkluderar gamla lysrörsbelysningsarmaturer och elektriska apparater som innehåller PCB-kondensatorer och gamla mikroskop- och hydrauloljor.

Industrisanering i Sverige AB är en erfaren partner som hjälper dig att navigera i PCB-djungeln, och är experter på utredning och sanering av PCB och andra hälsovådliga byggmaterial.

Industrisanering i Sverige hjälper skolor, sjukhus, anläggningschefer och fastighetsägare att förstå och lösa PCB-relaterade problem. Våra PCB-experter tillhandahåller PCB-testning, projektledning, borttagning och sanering av byggmaterial och jord. Kontakta oss för mer information.

Det är viktigt att hantera asbest säkert för att förhindra skadlig exponering för asbest. När asbest hanteras på fel sätt kan fibrerna bli luftburna. Asbestfibrer kan cirkulera i luften man andas in och kan hamna i lungorna, buken eller hjärtat. Exponering av asbest kan orsaka sjukdomar som lungcancer och mesoteliom.

Asbest i isolering

Varför husägare ska anlita en professionell saneringsfirma

Asbestanvändning har minskat på grund av förordningar, produktförbud och användning av säkrare alternativ. Allmänheten kan dock fortfarande riskera exponering för asbest från gamla produkter och material. Många hus som byggdes före 80-talet har asbesthaltiga material, då dessa ansågs vara mycket bra enligt den tidens kunskap. Under en renovering eller rivning kan asbestinnehållande material frigöras.

Husägare och renoverare bör kontakta en godkänd saneringsfirma om byggnadsmaterial som man misstänker eller vet innehåller asbest blir slitna eller trasiga. Asbesthaltiga produkter i gott skick och helt intakt anses i allmänhet vara säkra. Husägare bör dock övervaka dessa material så att dessa kan hanteras och fraktas till återvinningscentral på säkert sätt.

Det är viktigt för privatpersoner att överväga ett asbestföretag. Om det behövs kan avskaffande av proffs utföra en asbestinkapsling eller asbestsanereing.

Hur man identifierar asbest

Asbest har använts i tusentals produkter, till exempel byggmaterial, bildelar och konsumentvaror. Branscher använde ofta asbest för dess hållbarhet och brandbeständiga egenskaper. Det var ett populärt material för produkter, särskilt från 1930-talet till mitten av 1970-talet.

Asbest kan fortfarande finnas i hem och byggnader byggda före 1980. Asbestfibrer är inte synliga för det mänskliga ögat och kan vara svåra att identifiera. Det är viktigt för alla att vara medvetna om vanliga material som kan innehålla asbest för att förhindra att utsättas för fara.

Många byggnadsmaterial innehöll asbest. Det användes vanligtvis i isolering i offentliga byggnader, privata företag och skolor. I vissa fall applicerades asbestbeläggningar på metallbalkar som ett brandsäkert material. Asbest blandades också i olika blandingar och paneler som användes på väggar och tak.

Om man misstänker att det finns asbest kan man anlita en professionell saneringsfirma för att inspektera området. En professionell saneringsfirma kan ta prover av skadade eller trasiga material och testa dem.

Om asbest upptäcks kan erfarna proffs rekommendera nästa steg. En saneringsfirma kan kapsla in asbest eller ta bort och kassera materialet på ett säkert sätt.

Säker hantering av asbest i Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping

Hur man hanterar och tar bort asbest

Att hantera alla asbestprodukter och material kan vara farligt. Om materialet redan är trasigt eller skadat kan asbestfibrer lätt bli luftburna.

Forskning indikerar att det inte finns någon säker nivå av exponering för asbest. För att förhindra exponering bör asbest endast hanteras och tas bort av proffs med lämpliga certifieringar.

Arbetsmiljöverket har riktlinjer som man ska följa vid hantering av asbest:
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/

Vad innebär asbestsanering?

Asbestsanering är det lagliga och säkra borttagandet av asbest från en byggnad, arbetsplats eller ett hem. Enligt Arbetsmiljöverkets regler måste professionella sanerare hantera asbesthaltigt material på arbetsplatser. Dessa regler gäller visserligen inte privatpersoner mer Arbetsmiljöverket "rekommenderar dock att man (privatpersoner) för sin egen och sina anhörigas säkerhet följer verkets regler om hur man hanterar asbest på ett säkert sätt."

Även om det finns gör-det-själv asbestbidragsguider online, rekommenderar vi att allmänheten inte försöker hantera asbest. Det kan utsätta alla närvarande för farlig exponering.

Asbesttestning

Husägare och byggnadsägare bör behandla eventuella potentiella asbestinnehållande material som farligt. Individer bör inte röra materialen och undvika området förrän en inspektör kan testa dem.

En licensierad professionell kommer att utföra en visuell inspektion av området först för eventuella faror. En inspektör tar sedan bort delar av det misstänkta materialet. Labtekniker kommer att analysera proverna för att bedöma om det innehåller asbest.

Om proverna innehåller asbest kommer saneringsfirman att föreslå nästa steg. De kan rekommendera att materialen kapslas in eller helt bort från platsen.

Asbestsaneringsprocessen

Beroende på tillståndet för asbestmaterialet kan proffs rekommendera inkapsling eller sanering. Under en inkapsling kommer specialister att täcka asbestmaterialen med ett tätningsmedel. Beläggningen förhindrar att fibrer blir luftburen.

Om skadan är för allvarlig kan materialen behöva tas bort helt. Steg i processen för borttagning av asbest inkluderar:

Avstängning av ventilationsenheter och tätning av ventiler för att förhindra att asbestfibrer cirkulerar.
Försegling av arbetsområdet.
Användning av våta saneringsverktyg och särskilda HEPA-filterdammsugare för att rengöra platsen.
Placering av allt material som tas bort från platsen i tydligt markerade, täta behållare.
Sanerare godkänd säkerhetsutrustning när de tar bort asbesthaltigt material. När de är färdiga måste arbetarna följa dekontamineringsprotokoll. Till exempel bör arbetare kapsla in alla smutsiga kläder. De bör byta och duscha i ett rent rum borta från arbetsområdet innan de byter till andra kläder.

Efter asbestsaneringen kan de på ett säkert sätt frakta bort cancerframkallande material enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Hur man förbereder asbest för bortforsling till avfallsanläggning

Efter sanering av asbest tar saneringsfirman asbestten till en avfallsanläggning. I många fall bör saneringsfirman fukta de asbesthaltiga materialen och omsluta dem i plast innan transport till en avfallsanläggning.

Kan asbest återvinnas?

I vissa fall kan asbest återvinnas. Asbest återvinns med hög värme, som så småningom omvandlar fibrerna till ett sorts silikatglas. Den höga temperaturen förstör asbestfibrer och gör asbesten ofarlig.

I en studie rapporterade forskare positiva resultat när de sänkte ner metaller med asbestbeläggningar i ett natriumhydroxidbad (NaOH). Asbesten förvandlades till en kiseldioxidgel som kunde förvandlas till glas. Metallerna återvanns också.

Forskare utvecklar fortfarande tekniken och processen för att återvinna asbest. Förmågan att återvinna asbest kan bidra till att minska kostnaden för bortskaffande av asbest.

Felaktig sanering och olaglig dumpning av asbestprodukter

Om individer försöker bli av med asbest utan att anställa en professionell sanering av kan det få konsekvenser. Individer som olagligt dumpar asbest kan bli straffas med böter eller fängelse upp till 6 år.

Mer information om detta kan hittas på Polisens webbplats:
https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/miljobrott/

Saneringsfirmor kan också få böter om de inte följer lagar och förfaranden. Felaktig sanering kan orsaka hälsofara och riskera allmänhetens säkerhet.

Det är viktigt att bortskaffa asbest enligt föreskrifter för att upprätthålla allmän säkerhet. När asbest inte tas till de rekommenderade platserna kan människor vara utsatta för allvarliga hälsorisker.

Tips och resurser för sanering

Innan de går vidare med Asbests minskning, bör husägare hitta godkända företag. Entreprenörerna bör tillhandahålla en skriftlig arbetsplan. Planen bör beskriva vilka metoder som kommer att användas för att ta bort och rensa upp området.

Asbestsanering i Stockholm, Uppsala, Västerås, Enköping utförs bl.a. av UAMS och Indsutrisanering i Sverige AB.

Asbestsaneringen bör uppfylla alla nationella bestämmelser för att säkerställa att jobbet görs korrekt. Entreprenörer bör också kunna ge referenser från andra kunder samt bevis på arbetarnas certifieringar.

crossmenu