010 206 50 66
KONTAKT

4 viktiga steg före en mögelsanering, pcbsanering och asbestsanering

Hälsofarliga substanser som mögel, pcb och asbest måste hanteras på rätt sätt för att undvika potentiella hälsorisker. Innan man utför en mögelsanering, pcbsanering eller asbestsanering ska man vidta åtgärder för att arbetet sker på ett organiserat och säkert sätt.

asbestsanering pcbsanering i Stockholm Uppsala och Västerås
Rätt kunskap och utrustning gör att skador undviks

Varför måste man sanera asbest, pcb och mögel?

Asbest finns i form av fiberpartiklar och mineraler som förut har använts för att tillverka en mängd olika produkter, bland annat byggmaterial som rör, takspån, isolering, golvplattor, cement, friktionsmaterial och brandskyddsmedel. Asbest har också använts som en komponent i många konsumentprodukter, inklusive bromsbelägg, packningar och andra komponenter i mekaniska apparater.

PCB är en grupp industrikemikalier, som trots förbud på 70-talet i Sverige, fortfarande finns pga det omfattande bruket innan förbudet. Det utvecklades redan på 1800-talet och företaget Monsanto producerade PCB-produkter pga dess egenskaper, bl.a. motståndskraft mot brand. Än idag kan byggnader, industrimaskiner och verktyg innehålla PCB och Naturvårdsverket har stiftat lagar om hur dessa måste saneras.

Mögel är till skillnad från Asbest och PCB inte en produkt skapad av människan, utan  naturligt förekommande, men ändå hälsovådlig. Mögel uppstår i byggnader, bostäder och på arbetsplatser och utgör en risk för exponering för de som vistas där. Exponering för mögel kan leda till astma, allergier, hudutslag, luftvägssjukdomar och andra sjukdomar.

I Uppsala, Stockholm, Västerås och omnejd utförs asbestsanering, pcbsanering och mögelsanering av Industrisanering i Sverige AB, vilka du kan vända dig till för mer information om ämnet.

Nedan följer några av de viktigaste stegen att ta innan själva saneringsarbetet av mögel, pcb och asbest ska genomföras. 

1. Identifiering av det som innehåller asbest, PCB och mögel

För att undvika hälsoskador måste man hantera de maskiner och material som innehåller de skadliga ämnena på rätt sätt. Asbest-damm kan t.ex. sätta sig i lungorna och orsaka allvarliga hälsoproblem om man börjar riva asbesthaltigt material utan rätt kunskap och rätt metoder.

BAS-P: Byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering, byggherren och BAS-U: Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet, samt arbetsgivaren delar ansvaret att göra en ordentlig utredning om de hälsovådliga ämnena. Då det krävs ingående kunskap anlitas oftast företag som kan asbest-, pcb- och mögelsanering för att genomföra en sådan utredning.

För mer information kan du läsa i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3).

2. Tydlig ansvarsfördelning och skrivna instruktioner

Det ska finnas skydds- och hanteringsinstruktioner på en arbetsplats där asbesthaltiga material hanteras. Om det handlar om rivningsarbete så måste det ske av en saneringsfirma. Genom att ha en ansvarig för arbete, säkerställs att arbete görs på rätt sätt, t.ex. i en situation där man upptäcker mer kontaminerat material än tidigare befarats. Provtagning kan behöva ske fler än en gång av en behörig firma. Mer om provtagning kan du läsa här.

3. Löpande uppdatering av arbetsmiljöplanen

I arbetsmiljöplanen som upprättats ska det tydligt framgå var det finns hälsovådliga material och hur mycket. Eftersom man under saneringens gång ofta upptäcker nya dolda kontaminerade material behöver arbetsmiljöplanen uppdateras löpande. Det bör även stå i arbetsmiljöplanen hur och var man tar prover, vem som ska ta proverna, samt var proverna ska skickas för att analyseras.  Varje gång nya prover tas och resultaten fås ska dessa redovisas i arbetsmiljöplanen.

Mer information om hur en arbetsmiljöplan upprättas kan du läsa om på Arbetsmiljöverkets hemsida

provtagning pcb och asbest
provtagning av asbest, pcb och mögel sker i laboratorium

4. Provtagning och analys

För att veta om ett material innehåller pcb eller asbeset behöver man utföra en provtagning. Det måste göras FÖRA man börjar riva eller bearbeta materialet. Analysen behöver göras av någon som besitter rätt kunskaper.

Företag som UAMS och Industrisanering i Sverige AB sköter provtagning av asbest, radon, pcb och andra hälsovådliga ämnen som behöver saneras. 

I vissa fall kan man se att ett material innehåller asbest eller mögel, men för att få det bekräftat behövs ofta provtagning och analys. Sådana sker i speciella laboratorier.

Det är viktigt att de som utför arbetet med undersökningen gör det enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det innefattar t.ex. hur man förhindrar att asbesthaltigt material dammar, vilken skyddsutrustning man bör ha, hur eventuellt avfall ska hanteras med mera.

Kontakta oss gärna för mer information om du misstänker att det finns asbest, pcb eller mögel på din arbetsplats.

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu