Vi utför PCB-sanering

Äger du en fastighet som byggdes eller renoverades mellan 1956 och 1973? Då kan det finnas en risk att det fastigheten innehåller det hälsoskadliga ämnet polyklorerade bifenyler, även kallat PCB. I så fall bör du ta reda på om det finns PCB i fogar eller golvmaterial. Skulle det sedan visa sig att byggnaden innehåller höga halter av PCB måste du utföra en PCB-sanering. Vi på Industrisanering har lång erfarenhet och omfattande kompetens av PCB-sanering och tar hand om din fastighet – från sanering till säker bortförsel av miljöfarligt avfall.

Läs mer om våra tjänster inom PCB-sanering

Skadligt för människa och miljö

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som påverkar immunförsvar och fortplantning. Användningen av ämnet förbjöds år 1973, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Trots att ämnet förbjöds läcker PCB fortfarande ut till luft och mark från bland annat äldre fogmassor i byggnader. För att förhindra att ämnet sprider sig ut i luft och natur är det viktigt att du som fastighetsägare sanerar dina fastigheter från PCB. Eftersom att PCB sprids ut i miljön har regeringen därför beslutat att alla byggnader, förutom enfamiljshus och tvåbostadshus, som är byggda eller renoverade mellan år 1956-1973, ska inventeras och saneras med avseende på PCB-produkter.

Ämnet kan finnas i fogmassor i byggnader som har uppförts eller fogats under perioden 1956–1973. PCB kan finnas i kondensatorer, isoleringsrutor samt i en viss typ av plastbaserade golv, acrydurgolv.

Inventera och sanera PCB

Du som äger en byggnad som byggdes eller renoverades mellan år 1956 och 1973 är skyldig att inventera byggnaden för att ta reda på om fog- eller golvmassa innehåller PCB. Ägaren ska därefter rapportera till sin tillsynsmyndighet hur inventeringen utfördes, var man hittat PCB samt hur en sanering ska gå till. Innehåller byggnaden mer än 500 ppm (500 mg/kg) PCB måste fastighetsägaren genomföra en PCB-sanering. Vi på Industrisanering i Sverige erbjuder tjänster för hantering och sanering av PCB. Vi arbetar med PCB-sanering i hela Mälardalen såsom Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping. Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller om du behöver hjälp med att sanera PCB.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter