010 206 50 66
KONTAKT

Vilka regler gäller vid hantering och sanering av asbest?

Asbest, en gång i tiden hyllad för sina isolerande och brandhämmande egenskaper, är idag känt för att vara en allvarlig hälsorisk. Trots att användningen av asbest är förbjuden i nya byggprojekt sedan slutet av 1900-talet, finns det fortfarande i många äldre byggnader. Därför är korrekt hantering och sanering av asbest av yttersta vikt för att skydda både arbetstagare och allmänhetens hälsa. Enligt Arbetsmiljöverket finns det strikta regler och riktlinjer som måste följas när asbest ska hanteras eller saneras.

Ingenjör undersöker rör som kan innehålla asbest

Ansvarsfördelning

Ansvar vid asbesthantering är tydligt definierat. Huvudansvaret ligger på arbetsgivaren, som måste säkerställa att arbetet med asbest sker på ett säkert sätt och i enlighet med alla lagar och regler. Arbetsgivaren ska också se till att de anställda får adekvat utbildning och personlig skyddsutrustning.

Dessa roller ska finnas på plats:

  • byggherre, den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete
  • projektörer
  • BAS-P (Byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering vid byggnationer)
  • BAS-U (Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av byggnadsarbetet)
  • arbetsgivare

Riskbedömning

Innan något arbete påbörjas där asbestmisstanke finns, krävs en noggrann riskbedömning. Detta innebär att identifiera var asbest kan finnas, vilken typ av asbest det handlar om, samt att bedöma potentiella risker för arbetstagarna. På så sätt kan lämpliga åtgärder vidtas för att minimera riskerna.

Utbildning och kunskap

Kunskap och utbildning är nyckeln till säker asbesthantering. Alla som arbetar med asbest måste genomgå en särskild utbildning som täcker korrekt hantering, säkerhetsförfaranden och användning av personlig skyddsutrustning. Denna utbildning ska regelbundet uppdateras för att säkerställa att all personal är medveten om de senaste säkerhetsstandarderna och förfarandena. Ta gärna kontakt med oss för att få reda på mer om asbestsanering i Stockholm, Uppsala och Västerås med omnejd.

Användning av personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning (PPE) är obligatorisk vid hantering av asbest. Detta inkluderar andningsskydd, skyddsoveraller och handskar. Utrustningen ska vara godkänd och anpassad för just asbestsanering för att erbjuda maximalt skydd.

Avfallshantering

Asbestavfall måste hanteras på ett säkert sätt för att undvika kontaminering av miljön. Detta inkluderar korrekt förslutning och märkning av asbesthaltigt material samt transport och bortskaffande enligt gällande föreskrifter. Det är viktigt att endast behöriga och certifierade avfallshanteringstjänster används för detta ändamål.

Kontinuerlig övervakning

Under hela saneringsprocessen är det viktigt med kontinuerlig övervakning av arbetsplatsen för att säkerställa att inga asbestfibrer sprids i luften. Detta skyddar inte bara de som arbetar direkt med asbestsaneringen utan även andra som befinner sig i närheten.

Asbesthantering och sanering är omgärdade av strikta regler av goda skäl. Det är avgörande att alla steg i processen överensstämmer med gällande lagar och regler för att skydda både människors hälsa och miljön. För ytterligare information och detaljerade riktlinjer, rekommenderas besök på Arbetsmiljöverkets officiella hemsida eller att direktkontakt tas med relevanta myndigheter. Genom att följa dessa riktlinjer kan vi säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för alla inblandade.

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu